นักศึกษาปริญญาตรี วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ศึกษาดูงานที่ จ.ชลบุรี