• 025339697
  • csi@rsu.ac.th

8

หลักสูตร

เปิดรับสมัคร

สถานะการรับสมัคร

44

รายวิชา

1,984

ผู้สำเร็จการศึกษา

22

คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

หลักสูตรปกติ

การเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง เป็นหลักสูตรแบบสหวิทยาการ ที่มีเนื้อหาสาระมุ่งสร้างนักคิดผลิตผู้นำ ครอบคลุมความรู้ในสาขาวิชาการพัฒนาความเป็นผู้นำแบบองค์รวมและมีองค์ความรู้เฉพาะในศาสตร์แห่งผู้นำ

หลักสูตรออนไลน์

การเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้ โดยเน้นความรู้เฉพาะในศาสตร์แห่งผู้นำ

หลักสูตรผู้นำปริญญาโท

หลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่

มีเนื้อหาหลักสูตรที่มุ่งสร้างนักคิด ผลิตผู้นำ ที่มีความรู้รอบและรู้กว้างในเชิงสหวิทยา ที่มีระบบการเรียนการสอนที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันมากกว่าการท่องจำ โดยอาจารณ์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ

รับสมัครหลักสูตรปริญญาตรี (สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง)

Swing เพื่อสังคม

สังคม

สังคมแห่งการแบ่งปั่น เท่าเทียม และยังยืน
(sustainable society)

ธุรกิจ

ธุรกิจเพื่อสังคม
(Social enterprise)

การเมือง

การเมืองภาคพลเมืองที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (civil politics)

แนะนำ 2 หลักสูตรใหม่ของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

SEDA สาขาผู้ประกอบการทางสังคมยุคดิจิทัล

M.A. Online English Program

CSIRSU Video

รับสมัครนักศึกษา

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมทุกหลักสูตร ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
(สามารถสมัครได้ผ่านช่องทางออนไลน์
หรือที่มหาวิทยาลัยรังสิต ตึกอาทิตย์ อุไรรัตน์)

หลักสูตรวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคปกติ)

หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)

หลักสูตรปริญญาตรี (Online)

ปริญญาโท (ภาคปกติ)

หลักสูตรปริญญาโท (Online)

หลักสูตรปริญญาเอก

CSIน่ารู้

“สิน” เป็นนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต และได้ลงวิชาเรียนการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบใหม่   งานที่สินได้รับโจทย์จากครู   คือการหาหัวข้อวิจัยที่ตนเองสนใจ  และแบบฝึกหัดของการวิจัยเชิงคุณภาพ

Read More.

ปี 2552 ณ เมือง Devon ประเทศ Canada ในทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ (เสาร์-อาทิตย์) หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร จะพาผู้เขียนเดินขึ้นเขาเป็นประจำ ระหว่างพักให้หายเหนื่อยหลวงพ่อฯ มักจะเล่านิทานให้ฟังเสมอ
พระอรหันต์กับเต่า เป็นนิทานที่หลวงพ่อฯ เล่าให้ฟังซึ่งมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความอดทน (ขันติธรรม) ที่ผู้นำที่ดีจะต้องมี

Read More.

เค้าว่าสาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง เป็น เป็ด!!! (ใช่ค่ะ Duck เป็ดก้าบก้าบ)
“จะเป็นพัฒนาสังคมก็ไม่ใช่ บริหารธุรกิจก็ไม่เชิง รัฐศาสตร์ก็ลูกเสี้ยว มันได้หรอ”

Read More.

หลายคนคงสงสัยแบบที่ผมสงสัย ใช่มัยครับ ว่า “นวัตกรสังคม” คืออะไร มีอาชีพอะไร พวกเขาทำอะไร วิธีคิดเขาคืออะไร “เขาเรียนอะไร ทำไมจึงคิดได้เก่ง และแตกต่างจากคนทั่วๆไป แบบนั้น” และสุดท้ายพวกเขาทำอะไรให้สังคม เหล่านี้เป็นคำถามที่วนไปมา แต่ก็ท้าทายที่จะชวนให้คิด เราจะมาหาคำตอบกัน

Read More.

การนำเสนอบทบาทภาคเอกชนที่สำคัญในการร่วมเป็นส่วนสำคัญของการแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ นับว่าเป็นนวัตกรรมสังคมหนึ่ง การเป็นผู้นำที่ดีจากการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม หรือธุรกิจเพื่อสังคมกลายเป็นแนวคิดที่เป็นทางเลือกใหม่ในการแก้ปัญหาสังคมปัจจุบัน ที่ถูกจัดอยู่ใน “Third Sector”

Read More.

มนุษย์แต่ละคนผ่านเรื่องราวในอดีตมาแตกต่างกัน โตมาในสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน มีครอบครัวที่แตกต่างกัน ผ่านความเจ็บปวดและการถูกกระทำในรูปแบบที่แตกต่างกัน ส่งผลมนุษย์ให้มนุษย์แต่ละคนมี “ความเชื่อ” ที่แตกต่างกัน ไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกภายใต้ความเชื่อตามแนวคิดทางการเมืองของแต่ละฝ่าย ทุกคนต่างต่อสู้เพื่อปกป้องหรือวิ่งตามความเชื่อของตน

Read More.

หลายคนคงสงสัยแบบที่ผมสงสัย ใช่มัยครับ ว่า “นวัตกรสังคม” คืออะไร มีอาชีพอะไร พวกเขาทำอะไร วิธีคิดเขาคืออะไร “เขาเรียนอะไร ทำไมจึงคิดได้เก่ง และแตกต่างจากคนทั่วๆไป แบบนั้น” และสุดท้ายพวกเขาทำอะไรให้สังคม เหล่านี้เป็นคำถามที่วนไปมา แต่ก็ท้าทายที่จะชวนให้คิด เราจะมาหาคำตอบกัน …

Read More.

บทความทั้งหมด

หลักสูตรผู้นำปริญญาโท
หลักสูตรผู้นำปริญญาตรี
หลักสูตรผู้นำปริญญาเอก
หลักสูตรผู้นำปริญญาตรี
หลักสูตรผู้นำปริญญาตรี
หลักสูตรผู้นำปริญญาตรี
คณะนวัตกรรมสังคม

Social Media

ช่องทางติดต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่