เปิดตัวหนังสือ “ภาวะผู้นำภายใต้บริบทนวัตกรรมสังคม”