มหาวิทยาลัยรังสิต แต่งตั้ง “อธิการบดี” คนใหม่ แทน ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์