นักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดภูเก็ต