• 025339697
  • csi@rsu.ac.th

เกี่ยวกับคณะ

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิต

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

มุ้งเน้นการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์ ฝึกการคิด การแก้ปัญหา ฝึกนิสัยใคร่เรียนรู้ ความสนใจที่จะทำงานแบบหมู่คณะ พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำทั้งทางด้านวิสัยทัศน์และสร้างความเพียรพยายามตลอดจนการสร้างแรงบัลดาลใจให้แก่นักศึกษา

หลักสูตรผู้นำมอรังสิต

วิสัยทัศน์
วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

“สร้างนักคิด ผลิตผู้นำเพื่อปฎิรูป ประเทศไทยสู่สังคมธรรมมาธิปไตย”

หลักสูตรผู้นำ
หลักสูตรผู้นำปริญญาโท
หลักสูตรผู้นำปริญญาตรี
หลักสูตรผู้นำปริญญาเอก
หลักสูตรผู้นำปริญญาตรี
หลักสูตรผู้นำปริญญาตรี
หลักสูตรผู้นำปริญญาตรี
คณะนวัตกรรมสังคม

Social Media

ช่องทางติดต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่