• 025339697
  • csi@rsu.ac.th

เป็ด...ผิดตรงไหน???

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

เค้าว่าสาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง เป็น เป็ด!!! (ใช่ค่ะ Duck เป็ดก้าบก้าบ)
“จะเป็นพัฒนาสังคมก็ไม่ใช่ บริหารธุรกิจก็ไม่เชิง รัฐศาสตร์ก็ลูกเสี้ยว มันได้หรอ”

เฮลโลคนที่กำลังอ่านบทความนี้ทุกท่านนะคะ
ครูชื่อครูพี่แหม่มเอง ครูทำงานอยู่ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมืองมาเป็นเวลาเกือบ 16 ปี อยู่กับคำถามที่ว่า “เรียนที่นวัต …จบแล้วทำงานอะไรได้บ้าง” ก.พ.รับรองไหม ทำงานราชการได้รึเปล่า …?

คำถามของหน่วยงานผู้ประกอบการ : เรียนวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม สาขาวิชาที่จบคือผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง >>> เรียนนวัตกรรม สาขาผู้นำ แต่หน่วยงานไม่ตำแหน่ง “ผู้นำ” นะครับ/นะคะ จะทำงานฝ่ายไหนได้บ้าง?

มาเริ่มเปิดใจกันเลยค่ะ
Q : ทำไมต้องเป็นหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต?
A : หลักสูตรฯ นี้เกิดจากแนวความคิดของนักวิชาการที่คิดนอกกรอบมาถกประเด็นปัญหาการศึกษาของไทย เน้นการเรียนแบบศาสตร์เชิงเดี่ยว เฉพาะเจาะจงมากจนเกินไป จนขาดการบูรณาการข้ามศาสตร์สำคัญๆ ที่ใช้ในการประยุกต์ใช้ในการทำงานในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงมีการหยิบยกความรู้ทางด้าน “ปรัชญา เศรษฐกิจ และการเมือง (Philosophy, Politics and Economic)” ขึ้นมาปัดฝุ่น ซึ่งจุดเด่นของหลักสูตรจะเน้นในการผลิตบัณฑิตที่มีองค์ความรู้ทางวิชาการทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และศาสตร์อื่นๆ เพื่อการประยุกต์ใช้ได้จริง นึกไม่ออกให้นึกถึง คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ท่านจบปริญญาตรีสาขาวิชานี้ที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ด ประเทศอังกฤษ เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมศึกษาในหมู่ผู้นำที่มีชื่อเสียงระดับโลก แต่เมื่อนำมาเปิดการเรียนการสอนในประเทศไทยกลับมีผู้สนใจเรียนจำนวนไม่มากนัก แต่มหาวิทยาลัยรังสิตเล็งเห็นความสำคัญของการเรียนการสอนแบบบูรณการที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาที่มีการเชื่อมโยงอย่างเป็นเนื้อเดียวกันมิใช่การแยกเป็นส่วนๆ จึงปรับชื่อหลักสูตรใหม่ให้เข้าใจมากขึ้นเป็น “ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง” พร้อมทั้งสอดแทรกองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงด้วย

 

Q : จบแล้วได้วุฒิอะไร?
A : วุฒิการศึกษาที่ได้ คือ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ศศ.บ.ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง)

 

Q : กพ.รับรองไหม?
A : กพ. (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) รับรองหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ซึ่งวุฒิการศึกษาศิลปศาสตร์สามารถสอบข้าราชการในหน่วยงานที่สัมพันธ์กับหลักสูตรได้ ยกเว้น ตำรวจ ปลัด นายอำเภอ ฉะนั้นหมดห่วงได้เลย

 

Q : หลักสูตรนี้เรียนเยอะจัง รู้เยอะอย่างนี้เอาไปใช้จริงได้รึเปล่า? #เป็ดมั้ย
A : เปิดใจค่ะ สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง เราเรียนหลายอย่าง สังคมศาสตร์เราก็เรียน ธุรกิจเราก็เรียน การเมืองเราก็เรียน เรียนแค่พื้นฐานด้านต่างๆรึ แบบแตะๆ เรียนเยอะแยะไปหมด แต่รู้ไม่ลึก เหมือนเป็ดที่ว่ายน้ำได้ แต่ว่ายได้ไม่เร็วนัก ดำน้ำได้ แต่ดำได้ไม่ลึกไม่นานมาก มีปีกเหมือนนกแต่บินแบบนกไม่ได้ ถึงตรงนี้เลิกเศร้าแล้วเปิดใจค่ะ
หลักสูตรฯ เราเป็นหลักสูตรแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ที่เอาศาสตร์ที่ว่าสำคัญๆ อาทิ สังคมศาสตร์ บริหารธุรกิจ และรัฐศาสตร์แนวใหม่ เป็นต้นมา collaboration กันให้อยู่ในปริญญาใบเดียว ที่ปรับตัวให้เข้ากับโลกยุคโลกาภิวัตน์ ที่พร้อมเดินออกจากมายาคติเดิมๆ ที่เน้นเรียนศาสตร์เดียว ให้ความสำคัญกับเสรีนิยมใหม่ที่นับวันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับใช้ได้ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้จริง คิดวิเคราะห์เชื่อมโยงปรับตัวและเอาตัวรอดได้
“ดูฉันสิ” แม้ฉันเป็นเป็ด แต่ฉันก็เป็นเป็ดที่ทำอะไรได้หลายอย่างนะ

 

Q : ทำไมต้องเรียนสาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต?
A : ถามถึงเหตุผล ครูขอตอบสิ่งที่คุณจะได้จากหลักสูตรนี้แล้วกัน
1. เราจะติดอาวุธทางปัญญาของศาสตร์สำคัญๆ 3 ศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็น ผู้นำทางสังคม ผู้นำทางธุรกิจ และผู้นำการเมือง โดยการเรียนรู้ผ่านการฟังบรรยาย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการลงพื้นที่ปฏิบัติจริง ที่สำคัญเน้นการทำความเข้าใจมากกว่าการท่องจำเพื่อไปสอบ
2. เป็นพื้นค้นหาตัวตนของนักศึกษา เพื่อการกำหนดเป้าหมายอาชีพของตนเองในอนาคต ผ่านกระบวนการการเรียนการสอนความรู้ทั้ง 3 ด้าน ทั้งทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง อธิบายง่ายๆ ก็เรียนไปลงมือทำไป นักศึกษาจะได้เรียนรู้ว่าตนเองนั้นชอบ มีความสนใจ และถนัดทางด้านใดเป็นพิเศษนั้นเองทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความใส่ใจสนใจของตัวนักศึกษาเองด้วยนะ
3. สามารถนำความรู้พื้นฐานของศาสตร์ทางผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมืองมาใช้แก้ปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี เพราะเน้นสร้างบุคลิกให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง
4. จุดเด่นของหลักสูตรนี้ คือ “การปรับตัวได้เป็นอย่างดี” สังเกตได้จากหน่วยงานที่นักศึกษาเลือกหน่วยงานฝึกงาน หรือหน่วยงานที่ทำงานจริง ที่มีความหลากหลายมาก มักเริ่มต้นจากความสนใจของนักศึกษาเป็นสำคัญส่งผลในการนำไปใช้ในการต่อยอดการทำงานงานในอนาคตของนักศึกษา

ส่งท้ายบทความสักนิด ในโลกของความเป็นจริงการใช้ชีวิตหรือการทำงานจริงล้วนแล้วแต่อาศัยความรู้ศาสตร์ต่างๆ มาใช้เชื่อมโยง ปรับตัวและการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพราะมันทำให้เรารู้ว่าโลกนี้มันไม่ได้มีแค่ความรู้สาขาใดสาขาหนึ่งเพียงเท่านั้น สิ่งที่ต่างๆ ที่สำคัญมันอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมด การที่เราเรียนรู้เยอะมันทำให้เราสามารถอธิบายอะไรได้อย่างเชื่อมโยงหลากหลายมุมมอง หากเราจะเป็นนักการเมืองเราก็จะเป็นนักการเมืองที่คำนึงถึงสังคมและให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจปากท้องความอยู่รอดของประชาชน หรือหากเราจะเป็นนักพัฒนาเราก็จะเป็นนักพัฒนาที่มีอาวุธในการส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนทำธุรกิจสร้างสรรค์สังคมที่อยู่ร่วมกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองได้ และสุดท้ายถ้าเราจะเป็นนักธุรกิจ เราจะเป็นนักธุรกิจที่มีคาแร็คเตอร์เป็นผู้ประกอบการที่ให้ความสำคัญกับชุมชน สังคมรอบข้าง และสามารถใช้ความรู้ทางการเมืองในการคาดคะเนความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจได้เช่นกัน

เป็ดแล้วไง…อย่านะคะ อย่านะคะ 🙂

by ดร.ชนัฐนันท์ ม่วงวิเชียร (ครูพี่แหม่ม)  / วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต / 14.04.2564