• 025339697
  • csi@rsu.ac.th

ผู้นำยุคโลกาภิวัตน์

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ในโลกปัจจุบันหรือเรียกได้ว่าเป็นยุคแห่งโลกาภิวัตน์ (Globalization) ที่เป็นยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงเต็มไปด้วยความรู้ใหม่ และการมีพลวัตทั้งทางด้านการเมือง ทางเศรษฐกิจ ทางสังคมโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยี ทำให้ผู้นำแทบทุกระดับต้องปรับตัวกันอย่างต่อเนื่อง ผู้นำที่สามารถบริหารงานสู่ความสำเร็จในยุคโลกาภิวัตน์ได้นั้นจึงจำเป็นต้องมีความรู้ในหลายด้านหลายสาขา

ผู้นำ(Leader )จึงหมายถึงผู้ที่จะนำพาองค์กรหรือองค์การก้าวไปสู่ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อผู้นำได้มีความรู้แบบสหวิทยาการหรือ Interdisciplinary ซึ่งประกอบไปด้วย ความรู้จากความหลากหลายทางสาขา เช่น ความรู้ทางด้านการเมือง ทางด้านธุรกิจและสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมเป็นวิทยาลัยที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลและได้ร่วมคิดอย่างก้าวหน้า จึงวางแผนให้ผู้นำได้มีการศึกษาแบบสหวิทยาการ คือการศึกษาในหลาดหลายศาสตร์ประกอบกันเพื่อเป็นข้อมูลหรือเป็นตัวช่วยในการบริหาร ทั้งองค์กรขนาดเล็ก องค์กรใหญ่หรือ องค์กรทางราชการ ทุกองค์กรล้วนต้องการให้ผู้นที่มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

ดังนั้น วัตถุประสงค์ที่สำคัญของวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมจึงก่อเกิดขึ้นมาเพื่อผลิตผู้นำที่มีคุณภาพ มีความรอบรู้ทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ ในฐานะที่ได้มีโอกาสเป็นทั้งผู้สอนและผู้เรียนในวิทยาลัยนี้จึงได้เห็นมิติหลายแนวทางและมั่นใจ ในการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้นำ ที่สำคัญ คือการนำความรู้แบบสหวิทยาการนี้มาประยุกต์ใช้เพื่อการเป็นผู้นำให้เก่งและอยู่รอดในยุคโลกาภิวัตน์อย่างรู้เท่าทันนั่นเอง

by ดร.นลินี ณ นคร รักธรรม / วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต / 27.04.2564 

Social Media

ช่องทางติดต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่