• 025339697
  • csi@rsu.ac.th

ปริญญาเอก

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

หลักสูตรผู้นำปริญญาเอก

แนะนำหลักสูตร

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ในศาสตร์และสหวิทยาการที่รอบด้าน ผู้เรียนจะมีทักษะและมุมมองใหม่จากการบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ภายใต้บริบทของสังคม ธุรกิจและการเมือง การเรียนการสอนเน้นการวิพากษ์ การประยุกต์องค์ความรู้ที่หลากหลาย และเปิดกว้างทัศนทางปัญญาเพื่อการค้นพบสิ่งใหม่ที่น่าสนใจ เท่าทันยุคสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สังคม ภูมิภาค และโลก

จุดเด่นหลักสูตร

เป็นการศึกษาเรียนรู้แบบสหวิทยา เน้นการคิด วิพากษ์ ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้ทฤษฎี และการประยุกต์ความรู้ต่อสถานการณ์ที่สำคัญของโลก สังคม ธุรกิจและการเมือง โดยเฉพาะประเด็นสาธารณะที่มีความสลับซับซ้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สู่การเปิดทัศนมุมมองใหม่ๆ ซึ่งเป็นการท้าทายทั้งทางปัญญาและการปฏิบัติ บรรยากาศของการเรียนไม่เคร่งเครียด ผ่อนคลาย แต่เข้มข้นด้วยสาระ

คณาจารย์ผู้สอนล้วนเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงทั้งในด้านการบริหารบ้านเมืองและแวดวงวิชาการ  อาทิ ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พันธเสน, ศาสตราจารย์ ธีรยุทธ บุญมี, รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์, อดีตท่านทูตกษิต ภิรมย์, รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ เป็นต้น พร้อมวิทยากรพิเศษที่มีชื่อเสียงในทุกภาคส่วนของสังคม

จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์และอาทิตย์ (ไม่กระทบเวลาทำงานปกติ) ใช้ระยะเวลาศึกษารายวิชา (coursework) เพียง  1 ปีการศึกษา หลังจากนั้นทำดุษฎีนิพนธ์

หลักสูตรผู้นำปริญญาเอก

ดร.รัชณีวรรณ ชาวนา

ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและกลยุทธ์ดาวเทียม
“ ผู้นำรุ่นใหม่ ต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง และต้องยอมรับว่าการตัดสินใจของผู้นำภายใต้การเปลี่ยนแปลงย่อมส่งผลกระทบต่อบริบทของสังคมอย่างเลี่ยงไม่ได้ "

ดร.สุรศักดิ์ จำรัสการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีฆทัศน์ จำกัด
“ การลงทุนคุ้มค่าที่สุดคือการลงทุนในการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง เเละนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาองค์การ คืนสู่สังคมและประเทศชาติ ”

ดร.ภัทร์ฐิตา ทุมเกิด

กรรมการผู้จัดการ บริษัท รอยซ์ เซอร์วิส จำกัด
“ อัจฉริยะเกิดจากแรงบันดาลใจเพียง 1 % และอีก 99 % คือความอุตสาหะและมุ่งมั่นที่จะทำให้มันสำเร็จ ”

ดร.อังคณา หิรัญพฤกษ์

นางสาวไทยประจำปี 2550
“ Keep doing it and one day you can say “you did it!! ”

วิชญา ลิปิพันธ์

Ph.D. Candidate
“ Change is Inexorable Embrace Every Moment as a Chance to Transformation "

ดลหทัย หวังมงคลเลิศ

Ph.D. Candidate
“ Be the change that you wish to see in the world ”

ดร.รจเรธ ปรีกราน

รองประธานบริษัท ตลาดยอดพิมาน จำกัด
" อย่าหยุดพัฒนาความรู้และวิธีการคิดในวันที่โลกไม่หยุดการเปลี่ยนแปลง "

ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์

ที่ปรึกษาสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
" ในปัจจุบันความรู้มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก การหยุดเรียนรู้จึงทำให้เราล้าหลังอย่างรวดเร็วเช่นกัน "

ดร.ณัชพล ตันเจริญ

อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ฉะเชิงเทรา นายกสมาคมกีฬาจัมพ์โร้ปไทย
“ ...มือของเรานั้นมี 2 ข้าง ข้างหนึ่งคือเพื่อตัวของเราเอง ส่วนอีกข้างหนึ่งนั้นคือเพื่อผู้อื่นและสังคม... ”

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับหลักสูตร

ปริญญาตรีภาคปกติ วิทยาลัยนวัตกรีรมสังคม

หลักสูตรได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ในศาสตร์และสหวิทยาการที่รอบด้าน ผู้เรียนจะมีทักษะและมุมมองใหม่จากการบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ภายใต้บริบทของสังคม ธุรกิจและการเมืองร่วมสมัย

เรียนหลักสูตรนี้แล้วได้เพื่อน ได้เครือข่ายที่อยู่ในวิชาชีพและวงการที่หลากหลาย การแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างอาจารย์และเพื่อนจะทำให้มีทัศนะและมุมมองที่กว้างขวาง ก้าวไกลไปกว่าจุดเดิมที่เคยยืนอยู่ ได้เรียนรู้วิชาการและการทำวิจัยที่ไม่ขึ้นหิ้ง แต่สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้กับการทำงานที่เป็นจริง และยกระดับความคิดเชิงปฏิบัติการให้มีความเป็นทฤษฎีและนามธรรมเพื่อการอธิบายในเชิงวิชาการ

การเรียนการสอนเน้นกระบวนการคิด การวิเคราะห์และการวิพากษ์ การประยุกต์องค์ความรู้ที่หลากหลาย และเปิดกว้างทัศนทางปัญญาและการปฏิบัติเพื่อการค้นพบสิ่งใหม่ที่น่าสนใจ เท่าทันยุคสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สังคม ภูมิภาค และโลก

หลักสูตรมีความเป็นสหวิทยาการ รับปริญญาโทไม่จำกัดสาขา ผู้เรียนจึงมีความหลากหลายในศาสตร์และสาขา ซึ่งมีทั้งเจ้าของกิจการ นักธุรกิจ นักการเมือง อาจารย์ในมหาวิทยาลัย ข้าราชการทหาร ตำรวจ ผู้พิพากษา กลุ่มวิชาชีพแพทย์ เภสัชกร ผู้ประสานงานองค์กรระหว่างประเทศ นักประสานด้านทรัพยากรบุคคล นักลงทุนด้านการเงิน และอีกมากมายหลายอาชีพที่ต้องการสร้างองค์ความรู้ความเป็นผู้นำ

ความหลากหลายของศาสตร์เป็นจุดเด่นของหลักสูตร บุคลิกที่หลากหลายของผู้เรียนสามารถก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพทางวิชาการ ผู้เรียนทุกคนสามารถทำดุษฎีนิพนธ์ในเรื่องที่ตนเองสนใจ ลักษณะของผู้เรียนจึงเปิดกว้างต่อนวัตกรรมใหม่ๆ องค์ความรู้และวิธีการใหม่ๆ เพื่อเชื่อมโยงและสอดประสานให้เหมาะกับอัตลักษณ์ของบุคคล ต่อบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและกิจการงานที่ทำ

” ถ้าภาวะผู้นำคือศาสตราวุธอันเฉียบคม อย่าเก็บไว้เพียงลำพัง  เปิดเผยมันออกมาเพื่อฝึกฝน ลับให้คมกริบยิ่งขึ้นบนฐานที่มั่นขององค์ความรู้ที่จะทำให้คมของศาสตรานี้ชัดเจนยิ่งขึ้นในโลกของวิชาการและการปฏิบัติ “

คุณสมบัติผู้สมัครเรียน

เอกสารที่ใช้ในการสมัครเรียน

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

หรือโทร 0814469699
ผศ.ดร.ฉัตรวรัญช์ องคสิงห(อ.เจี๊ยบ)

หลักสูตรผู้นำปเอก
หลักสูตรผู้นำปเอก
หลักสูตรผู้นำปเอก
หลักสูตรผู้นำปเอก
หลักสูตรผู้นำปเอก
หลักสูตรผู้นำปเอก
หลักสูตรผู้นำปเอก
หลักสูตรผู้นำปเอก

Social Media

ช่องทางติดต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่