• 025339697
  • csi@rsu.ac.th

ปริญญาตรีภาคปกติ

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง

หลักสูตรผู้นำปริญญาตรี
หลักสูตรผู้นำปริญญาตรี

แนะนำสาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง เป็นหลักสูตรแบบสหวิทยาการ ที่มีเนื้อหาสาระมุ่งสร้างนักคิดผลิตผู้นำเพื่อสร้างสังคมธรรมาธิปไตย ครอบคลุมความรู้ในสาขาวิชาการพัฒนาความเป็นผู้นำแบบองค์รวมและมีองค์ความรู้เฉพาะในศาสตร์แห่งผู้นำ เพื่อเตรียมความพร้อมบัณฑิตให้เป็นนวัตกรเพื่อสร้างนวัตกรรมแก่สังคม ถึงพร้อมด้วยความรู้ความสามารถในการเป็นผู้นำและมีความรอบรู้ในศาสตร์ทุกแขนงที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต มีคุณสมบัติที่พร้อมสำหรับการเป็นผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง ในอนาคตได้ 

หลักสูตรผู้นำมรังสิต
หลักสูตรผู้นำปริญญาตรี
หลักสูตรผู้นำปริญญาตรี
หลักสูตรผู้นำปริญญาตรี
หลักสูตรผู้นำมรังสิต
หลักสูตรผู้นำปริญญาตรี
หลักสูตรผู้นำปริญญาตรี

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับหลักสูตร

ปริญญาตรีภาคปกติ วิทยาลัยนวัตกรีรมสังคม

สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันที่ผู้นำมีความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์การให้ประสบความสำเร็จ หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง จึงมุ่งเน้นการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งหลักการทางทฤษฎีและวิถีปฏิบัติในการเป็นผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง

ความรู้เป็นแสงสว่างนำทางชีวิต เรียนหลักสูตรผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมืองแล้ว นักศึกษาจะได้รู้จักการสร้างภาวะผู้นำให้เกิดขึ้นกับตนเอง รู้จักการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับสังคมปัจจุบัน ในขณะเดียวกันนักศึกษาจะได้รู้และเข้าใจหลักการทางการเมืองโดยเฉพาะการเมืองภาคประชาชน เพราะหลักสูตรมุ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างสังคมธรรมาธิปไตย

 “ทฤษฎีไม่จัด เน้นปฏิบัติให้เป็น” เป็นแนวทางการจัดการเรียนสอนของหลักสูตร จะไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยหากนักศึกษาเรียนรู้หลักการทางทฤษฎีผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมืองแล้ว นักศึกษาไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง เพียงแต่รู้หลักการอย่างเดียว การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นหลักทฤษฎีและและหลักปฏิบัติต้องควบคู่กันไป ดังนั้นหลักสูตรจึงมุ่งเน้นที่จะให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงควบคู่ไปกับการเรียนรู้หลักการ แนวคิด ในชั้นเรียน

 ทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ เป็นสิ่งที่หลักสูตรผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง พยายามสร้างและพัฒนาให้กับนักศึกษาทุกคนที่เข้ามาศึกษาที่วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิตแห่งนี้ เมื่อเรียนจบไปนักศึกษาสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย อาทิ
-นักการเมืองระดับชาติ. นักการเมืองท้องถิ่น
-นักพัฒนาสังคมขอหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
-นักธุรกิจ, ผู้ประกอบการทางสังคม
-นักวิชาการ
-ข้าราชการทั้งส่วนกลาง, ส่วนภูมิภาค, ส่วนท้องถิ่น
-พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์กรอิสระ
-สื่อสารมวลชน ด้านการเมือง ธุรกิจและสังคม
-ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
-อาชีพอิสระ ฯลฯ

 “ความตั้งใจ ความอดทนเป็นสารตั้งต้นของความสำเร็จ” ผู้เรียนที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้คือผู้ที่พร้อมที่จะเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงตนเองอยู่เสมอเพื่อจะเป็นผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง ในอนาคต ขอเพียงมีความตั้งใจทางหลักสูตรและคณาจารย์ก็พร้อมที่จะเรียนรู้ไปพร้อมกับนักศึกษา เติมเต็มในสิ่งที่ผู้เรียนขาด ตัดแต่งองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อสร้างนักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถออกสู่สังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ

“ผู้นำที่ดีต้องเดินนำหน้าและเป็นผู้กล้าเมื่อเผชิญอุปสรรค” เป็นความคาดหวังต่อตัวผู้นำในทุกองค์การ ผู้นำที่ดีจะต้องประกอบด้วย
-ความเสียสละ เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
-ความมีเหตุผล พร้อมรับฟังความเห็นจากทุกคน
-ความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ไม่ขาดตกบกพร่อง
องค์ประกอบของผู้นำที่ดีดังกล่าวจะสร้างประโยชน์สาธารณะแก่สังคมได้เป็นอย่างดี

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

หรือโทร. 0993484381 (ดร.เอกพจน์ คงกระเรียน อจ.เอก)

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

ขั้นตอนการสมัครเรียน

สมัครเรียนด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยรังสิต เวลาทำการ 08.30-16.30 น. ทุกวัน (ไม่หยุด เสาร์-อาทิตย์ และไม่หยุดวันนักขัตฤกษ์)

  1. ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิตห้อง 1-103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1)
  2. เอกสารการสมัคร

2.1 ใบสมัคร (ซื้อได้ที่ห้องรับสมัคร ชุดละ 300 บาท)

2.2 บัตรประชาชนตัวจริง

2.3 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ชุด

2.4 สำเนาใบรับรองผลการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ใบ ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน)

2.5 รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

หลักสูตรผู้นำ
คณะนวัตกรรม
นวัตกรรมสังคม
นวัตกรรมสังคม
คณะนวัตกรรมสังคม

Social Media

ช่องทางติดต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่