• 025339697
  • csi@rsu.ac.th

ปริญญาตรีภาคปกติ

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง

หลักสูตรผู้นำปริญญาตรี
หลักสูตรผู้นำปริญญาตรี

แนะนำสาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง เป็นหลักสูตรแบบสหวิทยาการ ที่มีเนื้อหาสาระมุ่งสร้างนักคิดผลิตผู้นำเพื่อสร้างสังคมธรรมาธิปไตย ครอบคลุมความรู้ในสาขาวิชาการพัฒนาความเป็นผู้นำแบบองค์รวมและมีองค์ความรู้เฉพาะในศาสตร์แห่งผู้นำ เพื่อเตรียมความพร้อมบัณฑิตให้เป็นนวัตกรเพื่อสร้างนวัตกรรมแก่สังคม ถึงพร้อมด้วยความรู้ความสามารถในการเป็นผู้นำและมีความรอบรู้ในศาสตร์ทุกแขนงที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต มีคุณสมบัติที่พร้อมสำหรับการเป็นผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง ในอนาคตได้ 

หลักสูตรผู้นำมรังสิต
หลักสูตรผู้นำปริญญาตรี
หลักสูตรผู้นำปริญญาตรี
หลักสูตรผู้นำปริญญาตรี
หลักสูตรผู้นำมรังสิต
หลักสูตรผู้นำปริญญาตรี
หลักสูตรผู้นำปริญญาตรี

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับหลักสูตร

ปริญญาตรีภาคปกติ วิทยาลัยนวัตกรีรมสังคม

หลักสูตรนี้เรียนเกี่ยวกับศาสตร์แห่งการเป็นผู้นำ

นักศึกษาจะได้รับความรู้การเป็นผู้นำแบบสหวิทยาการทั้งผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง

learning by doing “ทฤษฎีไม่จัดเน้นปฏิบัติให้เป็น”

หากจบไปแล้วสามารถประกอบอาชีพ ข้าราชการ, นักการเมือง, นักธุรกิจ, นักวิชาการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานบริษทเอกชน, ผู้ประกอบการทางสังคม ฯลฯ ได้

ลักษณะผู้เรียนที่เป็นผู้มีใจพร้อมที่จะเป็นผู้นำ

ผู้นำที่ดีต้องยึดหลักธรรมาธิปไตยเป็นตัวแบบในการดำเนินชีวิต”

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

หรือโทร. 0993484381 (ดร.เอกพจน์ คงกระเรียน อจ.เอก)

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

ขั้นตอนการสมัครเรียน

สมัครเรียนด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยรังสิต เวลาทำการ 08.30-16.30 น. ทุกวัน (ไม่หยุด เสาร์-อาทิตย์ และไม่หยุดวันนักขัตฤกษ์)

  1. ยื่นเอกสารสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิตห้อง 1-103 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1)
  2. เอกสารการสมัคร

2.1 ใบสมัคร (ซื้อได้ที่ห้องรับสมัคร ชุดละ 300 บาท)

2.2 บัตรประชาชนตัวจริง

2.3 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) จำนวน 1 ชุด

2.4 สำเนาใบรับรองผลการศึกษาว่ากำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.6 (ใบ ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีที่มีใบแสดงผลการเรียน 4 ภาคเรียน)

2.5 รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

หลักสูตรผู้นำ
คณะนวัตกรรม
นวัตกรรมสังคม
นวัตกรรมสังคม
คณะนวัตกรรมสังคม

Social Media

ช่องทางติดต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่