• 025339697
  • csi@rsu.ac.th

ปริญญาตรีออนไลน์

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts ( Internet-Based Distance Education)
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.A.
คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 , ปวช. , ปวส. หรือเทียบเท่า

จำนวนหน่วยกิต

44 วิชา 126 หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 193,500 บาท

นวัตกรรมสังคม
ปริญญาตรีออนไลน์

แนะนำหลักสูตร

“เป็นหลักสูตรสร้างผู้นำด้านสังคม ธุรกิจ และการเมือง ที่มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์ของการดำเนินชีวิต และการดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นพื้นฐานของการศึกษาในระดับสูงต่อไป”

จุดเด่นของหลักสูตร

ปริญญาตรีออนไลน์

“ เรียนออนไลน์ เหนือสุด ใต้สุด ทุกจังหวัด ต่างประเทศ ทุกประเทศ อยู่ที่ไหนเวลาใดก็เรียนได้ ”

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม หลักสูตรปริญญาตรีออนไลน์

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับหลักสูตร

ปริญญาตรีภาคปกติ วิทยาลัยนวัตกรีรมสังคม

เรียนเกี่ยวกับด้านสังคม ธุรกิจ และการเมือง เพื่อให้นักศึกษามีองค์ความรู้ที่หลากหลายรอบด้าน เมื่อเรียนจบแล้วสามารถนำองค์ความรู้ด้านศาสตร์ต่างๆไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต

ได้รับความรู้และสามารถนำองค์ความรู้ไปบูรณาการในอาชีพการงานในอนาคตได้ เนื่องจากบริบทของสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในลักษณะพลวัตร ดังนั้น ถ้านักศึกษาเรียนหลักสูตรนี้แล้ว จะสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ เพื่อให้สามารถคาดเดาและรู้เท่าทันสถานการณ์ของสังคมได้

เป็นระบบการเรียนแบบออนไลน์ นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรฯนี้ สามารถเข้าเรียนในระบบของ RSU Cyber ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนได้ทางช่องทางต่างๆ เช่น ทาง LINE ทางอีเมล์ ทางโทรศัพท์ และมามหาวิทยาลัยเทอมละ 1 ครั้ง คือ ช่วงสอบปลายภาค

  • นักการเมืองระดับชาติ
  • นักการเมืองท้องถิ่นในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
  • นักพัฒนาสังคมในองค์การภาคประชาสังคม องค์การภาคประชาชน หรือมูลนิธิ
  • นักธุรกิจผู้ประกอบการ และอาชีพอิสระต่างๆ
  • ข้าราชการและพนักงานรัฐทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น
  • พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การอิสระ
  • นักสื่อสารมวลชน ด้านวิเคราะห์ข่าวด้านการเมือง ธุรกิจ และสังคม

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6, ปวช., ปวส. หรือเทียบเท่า และไม่จำกัดอายุผู้เรียน

คุณลักษณะของผู้นำที่ดีนั้น การจะเป็นผู้นำที่ดีได้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งต้องเก่งงาน และเก่งคน และการเป็นผู้นำที่ดีต้องสามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้นำที่ดีต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม และต่อส่วนรวมด้วย จึงจะเป็นผู้นำที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคม

ระยะเวลาในการรับสมัครนักศึกษา

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

Days
Hours
Minutes
Seconds

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหลักสูตรได้ที่

หรือโทร. 0954814243

ดร.บุญส่ง ชเลธร (อ.บุญส่ง)

หรือโทร. 0986914098

ดร.เปรมณัช โภชนสมบูรณ์ (อ.น้ำทิพย์)

เอกสารการสมัครเรียน

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 6 รูป
2. สำเนาวุฒิการศึกษา (สำเนา 3 ชุด)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำเนา 3 ชุด)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (สำเนา 3 ชุด)
5. สำเนาหลักฐานการโอนเงิน

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

Social Media

ช่องทางติดต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่