• 025339697
  • csi@rsu.ac.th

ปริญญาตรีออนไลน์

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts Program in Leadership in Society, Business and Politics ( Internet-Based Distance Education)
ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศิลปศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศศ.บ.
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Arts
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.A.
คุณสมบัติผู้เรียน

ผู้ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 , ปวช. , ปวส. หรือเทียบเท่า

จำนวนหน่วยกิต

44 วิชา 126 หน่วยกิต

นวัตกรรมสังคม
ปริญญาตรีออนไลน์

แนะนำหลักสูตร

“เป็นหลักสูตรสร้างผู้นำด้านสังคม ธุรกิจ และการเมือง ที่มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์และศิลป์ของการดำเนินชีวิต และการดำรงชีพอยู่ในสังคมได้อย่างดี และมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นพื้นฐานของการศึกษาในระดับสูงต่อไป”

จุดเด่นของหลักสูตร

ปริญญาตรีออนไลน์

“ เรียนออนไลน์ เหนือสุด ใต้สุด ทุกจังหวัด ต่างประเทศ ทุกประเทศ อยู่ที่ไหนเวลาใดก็เรียนได้ ”

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม หลักสูตรปริญญาตรีออนไลน์

ทำไมต้องเรียนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) ?

เป็นระบบการเรียนที่ Flexible สำหรับนักศึกษาทุกคน และเป็นสาขาวิชาที่น่าสนใจ ทันสมัย เรียนกับอาจารย์ผู้มากประสบการณ์ด้านนวัตกรรม การเมือง และธุรกิจ
ดิฉันรู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนกับคณะอาจารย์ผู้ทรงความรู้ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิตแห่งนี้ ค่ะ เพราะตรงกับความสนใจที่อยากพัฒนาธุรกิจในไทยให้เป็นเชิงช่วยเหลือและพัฒนาสังคม ควบคู่กับความรู้ทางการเมืองของประเทศไทยด้วย นอกจากนี้ดิฉันพบว่าการสอนเป็นระบบการเรียนการสอนออนไลนที่แม้ดิฉันอยู่ต่างประเทศก็ไม่เป็นอุปสรรคในการเรียนแต่อย่างใด คณะอาจารย์ใจดีมากๆ รู้สึกอบอุ่นและคอยช่วยเหลือนักศึกษาอย่างดี ทำให้มีความหวังในความสำเร็จที่รออยู่เบื้องหน้าอีกขั้นหนึ่งในชีวิตค่ะ คุ้มค่ากับค่าเรียนค่ะ ขอบคุณค่ะ
หลักสูตรผู้นำออนไลน์เป็นหลักสูตรที่น่าสนใจสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ในวิชาที่เรียนได้ รวมถึงเหมาะสำหรับทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้ค่ะ ที่เลือกเรียนหลักสูตรนี้ที่มหาวิทยาลัยรังสิต สามารถเรียนควบไปกับการทำงานได้ค่ะ
เพราะเป็นหลักสูตรที่หลากหลายในการเรียนรู้ครับ และเมื่อเข้ามาเรียนแล้ว สนุกมากเลยทีเดียวครับ
เหตุผลที่สนใจสมัครเรียนหลักสูตร ป.ตรี ผู้นำฯออนไลน์ เพราะว่าเป็นทางเลือกที่หนูคิดว่าดีมากๆ สำหรับการเรียนในปัจจุบันเพราะว่าในยุคนี้อินเตอร์เน็ตมีความสำคัญในการดำรงชีวิต ก็ถือว่าการเรียนออนไลน์เป็นการใช้อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์อย่างมากอีกทั้งยังเรียนได้สะดวกนำความรู้จากบทเรียนมาปรับใช้ในชีวิตได้จริงและเนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันอีกทั้งเรายังสามารถเรียนไปทำงานไปด้วยได้ในเวลาเดียวกันค่ะ
สนใจหลักสูตรนี้ เพราะสามารถตอบโจทย์ในการทำธุรกิจในอนาคตของตนเองได้ และหลักสูตรผู้นำนี้ทั้งยังมีเนื้อหาการเรียนการสอนที่ครอบคลุมในเรื่องภาวะผู้นำทางสังคม และทางการเมือง ที่เคยคิดเสมอว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่กลับเป็นอีกวิชาหนึ่งที่ตนเองชอบมากเมื่อเริ่มเรียน เพราะจริงๆแล้วการเรียนรู้เกี่ยวกับสังคมและการเมือง เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามาก เป็นสิ่งที่ควรรู้เพราะเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
เหตุผลที่สนใจเรียน คือผมไม่สะดวกที่จะไปเรียน เพราะต้องดูแลธุรกิจส่วนตัว จึงเห็นว่าการเรียนหลักสูตร ป.ตรี ออนไลน์ นี่เหมาะสำหรับผมมากครับ
เหตุผลที่มาเรียนหลักสูตร ป.ตรี ออนไลน์ นี้ เพราะอยากจะนำเอาความรู้ที่ได้จากหลักสูตรนี้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบธุรกิจส่วนตัวในอนาคตครับ
ต้องการมีเวลาทำงานและเรียนไปด้วยครับ เพราะเวลาการเรียนเราสามารถจัดการตารางเรียนของเราเองได้ครับ
เหตุผลที่สนใจเรียนหลักสูตรผู้นำฯ เนื่องจากคณะนี้สอนทั้งเรื่องการทำธุรกิจ พื้นฐานโครงสร้างสังคม รวมถึงเรื่องราวการเมืองซึ่งทั้งสามอย่างมีอิทธิพลอย่างมากในชีวิตของทุกคน เป็นคณะที่ตอบโจทย์เรื่องการทำงานในอนาคต
หลักสูตร เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน หรืองานที่ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถาม-ตอบ เกี่ยวกับหลักสูตร

ปริญญาตรีภาคปกติ วิทยาลัยนวัตกรีรมสังคม

เรียนเกี่ยวกับด้านสังคม ธุรกิจ และการเมือง เพื่อให้นักศึกษามีองค์ความรู้ที่หลากหลายรอบด้าน เมื่อเรียนจบแล้วสามารถนำองค์ความรู้ด้านศาสตร์ต่างๆไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต

ได้รับความรู้และสามารถนำองค์ความรู้ไปบูรณาการในอาชีพการงานในอนาคตได้ เนื่องจากบริบทของสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาในลักษณะพลวัตร ดังนั้น ถ้านักศึกษาเรียนหลักสูตรนี้แล้ว จะสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้ เพื่อให้สามารถคาดเดาและรู้เท่าทันสถานการณ์ของสังคมได้

เป็นระบบการเรียนแบบออนไลน์ นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรฯนี้ สามารถเข้าเรียนในระบบของ RSU Cyber ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนได้ทางช่องทางต่างๆ เช่น ทาง LINE ทางอีเมล์ ทางโทรศัพท์ และมามหาวิทยาลัยเทอมละ 1 ครั้ง คือ ช่วงสอบปลายภาค

  • นักการเมืองระดับชาติ
  • นักการเมืองท้องถิ่นในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
  • นักพัฒนาสังคมในองค์การภาคประชาสังคม องค์การภาคประชาชน หรือมูลนิธิ
  • นักธุรกิจผู้ประกอบการ และอาชีพอิสระต่างๆ
  • ข้าราชการและพนักงานรัฐทั้งในส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น
  • พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การอิสระ
  • นักสื่อสารมวลชน ด้านวิเคราะห์ข่าวด้านการเมือง ธุรกิจ และสังคม

คุณสมบัติของผู้สมัครเรียน สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6, ปวช., ปวส. หรือเทียบเท่า และไม่จำกัดอายุผู้เรียน

คุณลักษณะของผู้นำที่ดีนั้น การจะเป็นผู้นำที่ดีได้นั้นต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ รวมทั้งต้องเก่งงาน และเก่งคน และการเป็นผู้นำที่ดีต้องสามารถนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้นำที่ดีต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม และต่อส่วนรวมด้วย จึงจะเป็นผู้นำที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคม

ระยะเวลาในการรับสมัครนักศึกษา

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต(ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

Days
Hours
Minutes
Seconds

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหลักสูตรได้ที่

หรือโทร. 0954814243

ดร.บุญส่ง ชเลธร (อ.บุญส่ง)

หรือโทร. 0986914098

ดร.เปรมณัช โภชนสมบูรณ์ (อ.น้ำทิพย์)

เอกสารการสมัครเรียน

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 6 รูป
2. สำเนาวุฒิการศึกษา (สำเนา 3 ชุด)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำเนา 3 ชุด)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (สำเนา 3 ชุด)
5. สำเนาหลักฐานการโอนเงิน

Social Media

ช่องทางติดต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่