• 025339697
  • csi@rsu.ac.th
หลักสูตรผู้นำ

6

หลักสูตร

เปิดรับสมัคร

สถานะการรับสมัคร

44

รายวิชา

1,984

ผู้สำเร็จการศึกษา

22

คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

หลักสูตรผู้นำ

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

มหาวิทยาลัยรังสิต

“สร้างนักคิด ผลิตผู้นำเพื่อปฎิรูป ประเทศไทยสู่สังคมธรรมมาธิปไตย”

มุ้งเน้นการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์ ฝึกการคิด การแก้ปัญหา ฝึกนิสัยใคร่เรียนรู้ ความสนใจที่จะทำงานแบบหมู่คณะ พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำทั้งทางด้านวิสัยทัศน์และสร้างความเพียรพยายามตลอดจนการสร้างแรงบัลดาลใจให้แก่นักศึกษา

ทำไมต้องเรียนนวัตกรรมสังคม

หลักสูตรผู้นำ

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
เลือกเรียนได้ในแบบของคุณ

หลักสูตรปริญญาเอกวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
รับสมัครนักศึกษา

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนมีความรอบรู้ในศาสตร์และสหวิทยาการที่รอบด้าน ผู้เรียนจะมีทักษะและมุมมองใหม่จากการบูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ภายใต้บริบทของสังคม ธุรกิจและการเมือง การเรียนการสอนเน้นการวิพากษ์ การประยุกต์องค์ความรู้ที่หลากหลาย และเปิดกว้างทัศนทางปัญญาเพื่อการค้นพบสิ่งใหม่ที่น่าสนใจ เท่าทันยุคสมัยตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สังคม ภูมิภาค และโลก

หลักสูตรผู้นำ
คณะนวัตกรรม
นวัตกรรมสังคม
นวัตกรรมสังคม
คณะนวัตกรรมสังคม

Social Media

ช่องทางติดต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่