• 025339697
  • csi@rsu.ac.th
หลักสูตรผู้นำ

6

หลักสูตร

เปิดรับสมัคร

สถานะการรับสมัคร

44

รายวิชา

1,984

ผู้สำเร็จการศึกษา

22

คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

หลักสูตรผู้นำ

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

มหาวิทยาลัยรังสิต

“สร้างนักคิด ผลิตผู้นำเพื่อปฎิรูป ประเทศไทยสู่สังคมธรรมมาธิปไตย”

มุ้งเน้นการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์ ฝึกการคิด การแก้ปัญหา ฝึกนิสัยใคร่เรียนรู้ ความสนใจที่จะทำงานแบบหมู่คณะ พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำทั้งทางด้านวิสัยทัศน์และสร้างความเพียรพยายามตลอดจนการสร้างแรงบัลดาลใจให้แก่นักศึกษา

ทำไมต้องเรียนนวัตกรรมสังคม

หลักสูตรผู้นำ

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
เลือกเรียนได้ในแบบของคุณ

หลักสูตรปริญญาตรีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
รับสมัครนักศึกษา

คณะนวัตกรรมสังคมทุกหลักสูตร ไม่ว่าจะเป็น ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 สำหรับเข้าเรียนเทอม S/2564 แล้ว ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

เลือกเรียนได้ในแบบที่เหมาะกับคุณ

หลักสูตรผู้นำ

รายวิชาที่น่าสนใจ

เรียนจบแล้วทำงานอะไร

คณะนวัตกรรม
นวัตกรรมสังคม
นวัตกรรมสังคม
คณะนวัตกรรมสังคม

Social Media

ช่องทางติดต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่