ประมวลภาพการเปิดงานสถาบันคานธี

ประมวลภาพการเปิดงานสถาบันคานธี

ประมวลภาพการเปิดงานสถาบันคานธี          

view post

รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์

ตำแหน่ง: คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค์  Assoc. Prof. Dr.Sungsidh  Piriyarangsan  ตำแหน่งปัจจุบัน คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  มหาวิทยาลัยรังสิต ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม…

view post

รองศาสตราจารย์ วิทยากร เชียงกูล

คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต Name  (Mr.) Witayakorn  Chiengkul Date of birth 1946 Education B.A.(Hons) Economics. Thammasat…

view post

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร ศิริพันธ์ พันธเสน

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท : M.A. (Social Service Administration),…

view post

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรวรัญ องคสิงห์

Chatwarun Ongkasing,E.d.D. รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต รองผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง สถานที่ติดต่อ: วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  อาคาร 2 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรังสิต …

view post

ดร.นายแพทย์ มโน เลาหวนิช

ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ การศึกษา  วท.บ. (2518-21) พ.บ. (จุฬาฯ 31) B.A, M.A. (Oxford : Sanskrit with…

view post

ดร.สุริยะใส กตะศิลา

ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2528 จบประถมศึกษา โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ พ.ศ. 2533 จบมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนราษีไศล อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ พ.ศ.…

view post

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ท) Rattaphong Sonsuphap,Ph.D. E-mail:rsonsuphap@yahoo.com;Tel.080-580-5353 การศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม(2554) เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง …

view post

รศ.ดร.สิตานนท์ เจษฎาพิพัฒน์

Assoc. Prof. Sitanon JESDAPIPAT, Ph.D. 126/2612 Tiwanon Rd., Pakred, Nonthaburi 11120, Thailand Nationality: Thai; Mobile…

view post

ดร.ชุลีรัตน์ เจริญพร

ตำแหน่งทางบริหาร : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2538  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2541  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต  สาขาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์…

view post

รองศาสตราจารย์ นฤมิตร สอดสุข

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลกและบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับพิเศษ) รองศาสตราจารย์นฤมิตร สอดศุข วุฒิการศึกษา รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตรจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก…

view post

อ.ดารณี อินทะแสน

ตำแหน่ง: หัวหน้าภาควิชาสาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง ตำแหน่งงานในอดีต หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการ) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช Mini…

view post

อ.เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง อาจารย์เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ/หมายเลขสมาชิก 008 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550 สถานที่ติดต่อ 40/9 หมู่บ้านประชานิเวศ…

view post

รศ.ดร.กานต์ โกวิทย์สมบูรณ์

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก  ประวัติการศึกษา สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กทม. ในปี พ.ศ.2512 สำเร็จปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.เกียรตินิยมดี) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ.2516 สำเร็จปริญญาโททางรัฐศาสตร์…

view post

ดร.ศรันย์ ธิติลักษณ์

ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน ปริญญาเศรษฐศาสตร์บัณทิต  (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2533 ปริญญาเศรษฐศาสตร์มหาบัณทิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2540 ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณทิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,…

view post

อาจารย์ สุนี ไชยรส

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรม และอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง ประวัติการศึกษา เศรษฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สตรีศึกษา)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประสบการณ์ สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2540…

view post

ดร.อภิรัตน์ กังสดารพร

ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง สถานที่ติดต่อ: วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  อาคาร 3 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรังสิต  ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี …

view post

ดร.สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ท) Dr. Sanyapong Limpraseart สถานที่ติดต่อ: วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต โทรศัพท์: 092 9916959; 080…

view post

รศ.ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์

ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) ประวัติการศึกษา ปี 2518 นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (เกียรตินิยม เหรียญทอง) ปี 2521 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาวาย…

view post

ดร.สมิทธิ์ ตุงคะสมิต

อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน D. (Human Settlement Development) AIT 2546 M.Sc. (Engineering Management) The University…

view post

พล.ร.ต.ดร.วิโรจน์ พิมานมาศสุริยา

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) RAdm.Dr.Wiroj  Pimanmassuriya การศึกษา Doctor of Public Administration (DPA) University of…

view post

ดร.บุญสม เกษะประดิษฐ์

Bunsom Kesapradist, Ph.D. ตำแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) ที่อยู่  1871 ซอยสุขุมวิท 66/1 แยก 25 ถนนสุขุมวิท…

view post

อ.สวัสดิ์ สมจิตร

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ คุณวุฒิ  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก  ม.เชียงใหม่ ปีที่จบ 2523 การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ปีที่จบ 2533

view post

อ.จุไรลักษณ์ เกษบุรมย์

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ Mrs. Jurailux Kateburome ที่อยู่ปัจจุบัน 71/191 หมู่บ้านเมืองเอกโครงการ1 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0819870507 วุฒิการศึกษา…

view post

อ.อาทิตย์ ทองอินทร์

ตำแหน่ง: หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ ที่อยู่:วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม อาคารอุไรรัตน์ (ตึก 3) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์:          (66-8)…

view post

ดร.ปรีชาญาณ วงศ์อรุณ

อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก Preechayana Wongaroon.Ph.D. การศึกษา ปริญญาตรี, รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2533) ปริญญาโท, รัฐศาสตร์ (การระหว่างประเทศและการทูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2537)…

view post

อ.ชนัฐนันท์ ม่วงวิเชียร

ตำแหน่ง: หัวหน้าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง E-mail : chanatnan@rsu.ac.th เบอร์โทรห้องพัก 0 2997 2222 ต่อ 1238 คุณวุฒิ             ปริญญาตรี บธ.บ.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยรังสิต…

view post

อ.ชาญชัย จิวจินดา

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง การศึกษา นบท. (เนติบัณฑิตไทย) สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา 2547 น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 2543 บธ.ม.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยรังสิต …

view post

อ.ฟ้าลั่น กระสังข์

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง ว่าที่ร้อยตรีฟ้าลั่น กระสังข์ โทรศัพท์มือถือ. 08-70354356 E-mail. falun.k@rsu.ac.th ประวัติด้านการศึกษา ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 2557 สังคมสงเคราะห์ศาสตร มหาบัณฑิต…

view post

อ.ธิติ สุวรรณทัต

ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง คุณวุฒิ Bachelor of Arts (BA.) Philosophy Politics & Economics ม.รังสิต ปีที่จบ…

view post

น.ส.ณัฐพร ไกรยวงศ์ เลขานุการวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

เลขานุการวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม E-Mail  miwa2_96@hotmail.com เบอร์มือถือ 086-8714737 คุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.รังสิต ปีที่จบ 2552 และ กำลังศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (สม.ม.) สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ม.ธรรมศาสตร์

view post

น.ส.เปรมณัช โภชนสมบูรณ์

ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการวิทยาลัย ประวัติการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์  ปีที่จบ 2546 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) สาขาวิชาองค์รวม  ม.รังสิต  ปีที่จบ 2548…

view post

น.ส.รุจิรา เสนาวงษ์

คำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการวิทยาลัย วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี บธ.บ.(การเงินและการลงทุน) มหาวิทยาลัยรังสิต (2556) ปริญญาโท กำลังศึกษาต่อ  บธ.ม. (การเงินและการลงทุน) มหาวิทยาลัยรังสิต E-mail                 Rujira.s@rsu.ac.th  ,…

view post

น.ส.จงกล ลิ่วเวหา ภัทรโภคินภิบาล

เจ้าหน้าที่หลักสูตร Ph.D. Leadership  Personal Information Address : 208 Lakhok District Maung District  Pathumthani  Province 12000…

view post

น.ส.ปราณทิพย์ รักษามั่นคง

เจ้าหน้าที่หลักสูตร M.A. Leadership นางสาวปราณทิพย์  รักษามั่นคง ที่อยู่ หมู่บ้านเสนานิเวศน์ 1 เบอร์ภายใน 02-6175855-58 ต่อ 102 เบอร์มือถือ 086-4151674 E-Mail : prantip.r@rsu.ac.th คุณวุฒิ นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)…

view post

น.ส.เจนจิรา อินทร์จันทร์

เจ้าหน้าที่หลักสูตร M.A. Leadership Online ที่อยู่ หมู่บ้านศุภาลัย ลำลูกกา คลอง 5 เบอร์มือถือ  083-2225289 E-Mail  janjira.i@rsu.ac.th คุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.รังสิต ปีที่จบ…

view post

น.ส.บงกชกาญจน์ สุนทรพฤกษ์

เจ้าหน้าที่หลักสูตรจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก นางสาวบงกชกาญจน์  สุนทรพฤกษ์ ประวัติการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา   ปีที่จบ 2546 เบอร์ที่ทำงาน 02-5339697 E-Mail: bongkochkarn.s@rsu.ac.th    

view post