ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

RAdm.Dr.Wiroj  Pimanmassuriya

การศึกษา

 • Doctor of Public Administration (DPA) University of Northern Philippines  (UNP, State University)
 • ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาเคมี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษาทางทหารที่สำคัญ

 • วิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 29
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 46

การศึกษาต่างประเทศ               

 • หลักสูตร Generic Missile Technology Course จาก Defence Science and Technology Organization (DSTO) ณ ประเทศออสเตรเลีย
 • หลักสูตร 18/94 Australian and Military Familiarization Course จาก Defence International Training Centre (RAFF WILLIAMS) ณ ประเทศออสเตรเลีย

สถานที่ทำงาน วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  มหาวิทยาลัยรังสิต (3 – 104)

ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจำ (หลักสูตร ป.โท ผู้นำออนไลน์)

ความเชี่ยวชาญการสอน ผู้นำ   คุณธรรมและจริยธรรม  การบริหารความขัดแย้ง เทคนิคการเจรจาต่อรอง การปรับตัวและเทคนิคการแก้ไขปัญหา การบริหารเชิงกลยุทธ์ การบริหารธุรกิจสังคมในยุคโลกาภิวัตน์  สังคมธรรมาธิปไตย และ การเมืองการปกครองทางรัฐประศาสนศาสตร์

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต    

 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 • ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคม
 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
 • อดีตรองเจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

ผลงานสนับสนุนวิชาการ

 • อาจารย์พิเศษ ระดับปริญญาตรี และ โท ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล และอื่นๆ
 • วิทยากรพิเศษ กระทรวง ICT, กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรม, วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปทุมธานี
 • ผู้จัดทำรังสิตโพลล์ พ.ศ.2550 – 2556
 • กรรมการอำนวยการโครงการเฉลิมพระเกียรติรวมใจไทยเป็นหนึ่ง น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “๖๒ ปี บรมราชาภิเษก” โดยคำสั่งวุฒิสภา และรองประธานอนุกรรมการกรรมการประเมินผลงานและกรรมการตัดสิน ฯลฯ
 • รองประธานเครือข่ายเสียงประชาชน (We Voice) ได้รับงบประมาณ    สนับสนุนโครงการจาก สสส.

 ผลงานวิจัยที่สำคัญ  

 • โครงการวิจัยมุมมองนักวิชาการต่อคุณลักษณะคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองไทย (2556)
 • โครงการวิจัยสำรวจ ความคาดหวังและความพึงพอใจในการใช้ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพลังงาน (2555)
 • โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2555-2559 (ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2553)
 • งานวิจัยประเมินผลโครงการสื่อโฆษณา แคมเปญ Happiness of Caring ของ L.P.N. Development (ลุมพินีคอนโดมิเนียม) (2553)
 • งานวิจัยประเมินผลโครงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ “ประชุมเมืองไทย” ของ สสปน. (สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน))
 • โครงการกิจกรรมนานาชาติ เนื่องในวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี ๒๕๕๓ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.)
 • โครงการวิจัยทัศนคติของนักศึกษาต่อภาวะผู้นำของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรังสิต  (2553)
 • DRUG PREVENTION AND CONTROL IN BANGKOK, THAILAND
 • โครงการวิจัยการศึกษาปัญหาอุปสรรค์การบริหารจัดการการท่องเที่ยวของประเทศไทย
 • โครงการวิจัยและพัฒนาอาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่อากาศระยะใกล้ กองทัพเรือ
 • โครงการวิจัยแนวทางการปรับปรุงโรงงานแบตเตอรี่ของ  กรมอู่ทหารเรือ

ที่ทำงาน  วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม   มหาวิทยาลัยรังสิต  เมืองเอก  จ. ปทุมธานี   12000 ห้องพัก   3 – 104 โทรศัพท์ 02-997-2200 ต่อ  1258

โทรศัพท์ /  แฟกซ์   02-533-9697  มือถือ    08 -1937 – 0901

ติดต่อโดยตรง Email  wiroj_rsu@hotmail.com             

 

———————————–