ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง

คุณวุฒิ

  • Bachelor of Arts (BA.) Philosophy Politics & Economics ม.รังสิต ปีที่จบ 2538
  • Department of Political Science (M.P.A) Public Administration and Policy, University of Tenessee ปีที่จบ 2547 ประเทศสหรัฐอเมริกา