ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์

คุณวุฒิ 

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก  ม.เชียงใหม่ ปีที่จบ 2523
  • การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม) สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนว ม.ศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร ปีที่จบ 2533