ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2528 จบประถมศึกษา โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
 • พ.ศ. 2533 จบมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โรงเรียนราษีไศล อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ
 • พ.ศ. 2539 จบปริญญาตรีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 • พ.ศ. 2549 จบปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
 • พ.ศ. 2558 จบปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ การเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการทำงานและกิจกรรมทางสังคม

 • พ.ศ. 2535 เข้าร่วมการเคลื่อนไหวภาคประชาชนขับไล่เผด็จการ รสช.
 • พ.ศ. 2536 ประธานชมรมสาธารณสุข ม.เกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. 2537 ผู้ประสานงานสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.)
 • พ.ศ. 2538 – 2539 เลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.)
 • พ.ศ. 2539 – 3540 เลขานุการ 30 องค์กรภาคประชาชนเคลื่อนไหวผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับ 2540
 • พ.ศ. 2541 –  2543 ผู้ประสานงานคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)
 • พ.ศ. 2543 – 2545 รองเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)
 • พ.ศ. 2546 เลขานุการคณะกรรมการจัดงานรำลึก 30 ปี 14 ตุลา ภาคประชาชน
 • พ.ศ. 2546 -2547 นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการมีส่วนร่วม วุฒิสภา
 • พ.ศ. 2547 อนุกรรมการเรื่องแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ประจำคณะกรรมาธิการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 • พ.ศ. 2549- 2549  ผู้ประสานงานพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย
 • พ.ศ. 2545- 2550 เลขาธิการคณะกรรมการณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.)
 • พ.ศ. 2552- 2554 เลขาธิการพรรคการเมืองใหม่
 • ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันปฏิรูปประเทศไทย (สปปท.)
 • พ.ศ.2558-ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย

พ.ศ. 2545

 • งานวิจัย “ธุรกิจผูกขาดกับการเมือง”
 • นำเสนอบทความขนาดยาวเรื่อง “ปัญหาและอุปสรรคขององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 2540”

พ.ศ. 2546

 • งานวิจัย “ปัญหาอุปสรรคและการมีส่วนร่วมของประชาชนจากรัฐธรรมนูญ 2540”
 • นำเสนอบทความขนาดยาวในเวทีสัมมนาประจำปีของสถาบันพระปกเกล้าเรื่อง “บทบาทภาคประชาสังคมกับการพัฒนาประชาธิปไตยแบบยั่งยืน”

พ.ศ. 2547 งานวิจัย “ขบวนการเคลื่อนไหวขององค์กรประชาธิปไตย”

พ.ศ. 2548 บรรณาธิการหนังสือ “60 ปีพิภพ ธงไชย ทางเลือกที่ข้ามพ้นวาทกรรม”

ปัจจุบันเขียนบทความตามสถานการณ์และรับบรรยายพิเศษตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ