ตำแหน่ง: คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค์ 

Assoc. Prof. Dr.Sungsidh  Piriyarangsan 

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ผู้อำนวยการโครงการปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

สถานที่ติดต่อ

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  มหาวิทยาลัยรังสิต

52/347  อาคาร 3  ชั้น 1  ถนนพหลโยธิน ตำบลหลักหก  อำเภอเมือง  จังหวัดปทุมธานี  12000 โทรศัพท์  / โทรสาร :  02-533-9697

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.)

 การศึกษา / ฝึกอบรม

 • 2512 – 2516  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2518 – 2523 เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2527 – 2532 สังคมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)  (สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา) คณะสังคมศาสตร์ University  of Bielefeld, Federal  Republic  of  Germany
 • 2545 หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 6  สถาบันพระปกเกล้า
 • 2551 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง  สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 6 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีนาคม – กรกฎาคม
 • 2551 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT)  สถาบันวิทยาการการค้า รุ่นที่ 1  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  กรกฎาคม – พฤศจิกายน
 • 2552 หลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับกรรมการ (Director Certification Program : DCP) รุ่นที่ 126  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  ตุลาคม – ธันวาคม
 • 2552 – 2553 หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา รุ่น 0  สถาบันคลังสมองของชาติ  ธันวาคม – กุมภาพันธ์

 ประสบการณ์การสอน

 • 2528 – 2548 อดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2528 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) วิทยาลัยการปกครอง กระทรวงมหาดไทย องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยนเรศวร  สถาบันพระปกเกล้า  วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  และสถาบันวิทยาการตลาดทุน ฯลฯ
 • 2548 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการหลักสูตรและผู้อำนวยการโครงการปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • 2554 – ปัจจุบัน  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  มหาวิทยาลัยรังสิต

 ตำรา / ผลงานทางวิชาการ

 • ทุนนิยมขุนนางไทย  พ.ศ. 2475 – 2503 (2526)  (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
 • ประวัติการต่อสู้ของกรรมกรไทย  (2529)
 • เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยสหภาพแรงงาน (2533) ดร.กรรณชฎา พิริยะรังสรรค์ และ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ (บก.)
 • พลวัตไทย มุมมองจากเศรษฐศาสตร์การเมือง (2534) ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค์ และ ดร.ผาสุก  พงษ์ไพจิตร (บก.)
 • แรงงานกับเศรษฐศาสตร์การเมืองไทยยุคนิกส์ (2535) (บก.)
 • การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำปี 2535 (2535)  ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค์ และ ดร.กิตติ  ลิ่มสกุล
 • ชนชั้นกลางบนกระแสประชาธิปไตยไทย (2536) ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค์ และดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร (บก.)
 • คอร์รัปชั่นกับประชาธิปไตย (2537)  ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค์ และ ดร.ผาสุก  พงษ์ไพจิตร
 • CORRUPTION AND DEMOCRACY IN THAILAND (1994) ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ และ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร
 • กระจายอำนาจอย่างไร  สร้างประชาธิปไตย (2537) ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค์ และ  ดร.ผาสุก  พงษ์ไพจิตร (บก.)
 • การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำปี 2537 (2537) ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค์ และ  ดร.กิตติ  ลิ่มสกุล
 • โลกาภิวัฒน์กับสังคมเศรษฐกิจไทย (2538) ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค์ และ ดร.ผาสุก  พงษ์ไพจิตร (บก.)
 • จิตสำนึกและอุดมการณ์ของประชาธิปไตยร่วมสมัย (2539) ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค์ และ ดร.ผาสุก  พงษ์ไพจิตร (บก.)
 • วิถีชีวิตทางเศรษฐกิจของสลัมในกรุงเทพมหานครกับการส่งเสริมการมีงานทำ (2539) ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ และสมชาย  ช่วยเกลี้ยง
 • INDUSTRIAL  RELATIONS  IN  THAILAND (1996) SUNGSIDH & ITOGAH (Co – Editors)
 • การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการ (2540)
 • นโยบายด้านการลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศไทย (2540)
 • เศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง แนวคิดและยุทธศาสตร์ (2541) (บก.)
 • การคอร์รัปชั่นในระบบราชการไทย (2541) ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค์ และคณะ
 • แรงงานสัมพันธ์ : ทฤษฎี และการปฏิบัติ (2542)
 • อุตสาหกรรมการพนัน : ไทย  อังกฤษ  สหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย  และมาเลเซีย (2542) ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ
 • GUNS,  GIRLS,  GAMBLING,  GANJA (1998) ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ
 • เศรษฐกิจนอกกฎหมายกับนโยบายสาธารณะแห่งประเทศไทย : หวย, ซ่อง, บ่อน, ยาบ้า (2543) ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค์ และคณะ
 • เศรษฐกิจการพนัน : ทางเลือกเชิงนโยบาย (2546) ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค์ และคณะ
 • คอร์รัปชั่น : นักการเมือง  ข้าราชการ  และนักธุรกิจ (2547) สังศิต  พิริยะรังสรรค์  นวลน้อย  ตรีรัตน์ และ  นพนันท์  วรรณเทพสกุล
 • ขบวนการค้าบุหรี่ปลอมในประเทศไทย (2547) สังศิต  พิริยะรังสรรค์ และคณะ
 • ตำรวจ  ผู้มีอิทธิพลและเศรษฐกิจมืด (2548) สังศิต  พิริยะรังสรรค์
 • คอร์รัปชั่นแบบเบ็ดเสร็จ (2549) สังศิต  พิริยะรังสรรค์
 • ทฤษฎีคอร์รัปชั่น (2549) สังศิต  พิริยะรังสรรค์
 • คอร์รัปชั่นระบอบทักษิณ (2549) สังศิต  พิริยะรังสรรค์
 • คอร์รัปชั่นเชิงระบบ : นวัตกรรมที่ต้องควบคุม (2553) สังศิต  พิริยะรังสรรค์  เสนอ คณะกรรมการมูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย  ทุนป๋วย  อึ๊งภากรณ์ (ด้านเศรษฐกิจ)
 • ฯลฯ

 ผลงานวิจัย

 • ทำงานวิจัยมากกว่า 50 โครงการ  และเขียนบทความในวารสารและหนังสือพิมพ์มากกว่า 300 ชิ้น
 • ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำแม่กลอง (ของ ศ.ดร.ป๋วย  อึ๊งภากรณ์)  พ.ศ. 2517
 • นักวิจัยของสถาบันวิจัยสังคม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2523 – 2526
 • บรรณาธิการการบริหารวารสารเศรษฐศาสตร์การเมือง  สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2524 – 2526
 • บรรณาธิการวารสารวิจัยสังคม  สถาบันวิจัยสังคม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2525 – 2526
 • โรงงานยาสูบ : การเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจ (2549) สังศิต  พิริยะรังสรรค์ และคณะ
 • โครงการศึกษาความคิดเห็นและสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการพัฒนาระบบงานตำรวจ เสนอ กระทรวงยุติธรรม (2550)
 • โครงการพัฒนาดัชนีชี้วัดความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบสุขภาพ (25 มิถุนายน 2552 – 25 ธันวาคม 2552)  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
 • โครงการจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (25 กันยายน 2552 – 22 พฤษภาคม 2553) สำนักงาน-คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) กระทรวงยุติธรรม
 • โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการสื่อสารปรับเปลี่ยนการรับรู้และทัศนคติในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย (2552 – 2553) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • โครงการส่งเสริมและพัฒนาหลักธรรมาภิบาล เสนอ สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (2552)
 • โครงการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมเรื่อง การกำกับดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (2553 – 2555)
 • โครงการศึกษานโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เสนอ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (2554)
 • โครงการจัดทำมาตรการและกลไกการป้องกันและปราบปรามการคอร์รัปชั่นในภาครัฐตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น เสนอ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. (2555)
 • ฯลฯ

 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ / ดุษฎีนิพนธ์

 • กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การแสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจในประเทศไทย” (2546) ของ นายธานี  ชัยวัฒน์  หลักสูตรปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “การปฏิบัติการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน : ศึกษากรณีเครือข่ายธุรกิจเดอะเนชั่น” (2548) ของ นายเจนฤทธิ์  ทองคำผดุง  หลักสูตรปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการปกครอง  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก เรื่อง “วาทกรรมทางนโยบายกับการคอร์รัปชั่น : ศึกษากรณีการทุจริตในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2541” (2549) ของ นายสถาพร         เริงธรรม  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาสหวิทยาการ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ทุนนิยมพวกพ้องในประเทศไทย” (2553) ของ นายรัตพงษ์  สอนสุภาพ  หลักสูตรพัฒนาธรรมาภิบาลดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “ต้นแบบกลยุทธ์ความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจ” (2553) ของ      นายธีราวุฒิ  คงปรีชา หลักสูตรพัฒนาธรรมาภิบาลดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “กรรมการอิสระ : การรับรู้และบทบาทในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย” (2553) ของ นายวีรพงษ์  ชุติภัทร์  หลักสูตรพัฒนาธรรมาภิบาลดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • ประธานกรรมการสอบดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “นวัตกรรมการจัดการการทุจริตตามระบบและเชิงพฤติกรรมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” (2553) ของ นางเครือวัลย์  สมณะ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการภาคธุรกิจ  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “คอร์รัปชั่นเชิงระบบในรัฐวิสาหกิจ” (2554) ของ นายมานะ  นิมิตรมงคล  หลักสูตรพัฒนาธรรมาภิบาลดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • ฯลฯ

 ประสบการณ์การทำงาน

 • ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  พล.อ.ชาติชาย  ชุณหะวัณ  ด้านนโยบายแรงงาน  พ.ศ. 2532 – 2534
 • ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยเปิดสำหรับนักสหภาพแรงงาน  มูลนิธิฟรีดริค เอแบร์ท  ตั้งแต่ พ.ศ. 2533 – 2540
 • ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการไตรภาคีระดับชาติเพื่อแก้ไขปัญหาแรงงาน เช่น คณะกรรมการแก้ไขปัญหาแรงงานเนื่องจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  และคณะกรรมการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เป็นต้น
 • ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง  คณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 – 2540
 • ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์)  พ.ศ. 2541 – 2543
 • ประธานคณะทำงานเฉพาะกิจนโยบายปากท้องและส่งเสริมเรื่องประชาคม ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบัญญัติ  บรรทัดฐาน)  พ.ศ. 2543
 • กรรมการการไฟฟ้านครหลวง  พ.ศ. 2541 – 2543
 • ประธานคณะกรรมการกิจการแรงงานสัมพันธ์  การไฟฟ้านครหลวง  พ.ศ. 2542 – 2543
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน  การไฟฟ้านครหลวง  พ.ศ. 2543
 • กรรมการการเคหะแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 – 2544
 • ประธานคณะอนุกรรมการบริหาร  การเคหะแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 – 2544
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน  การเคหะแห่งชาติ  พ.ศ. 2544
 • กรรมการบริหารองค์การตลาด  กระทรวงมหาดไทย  พ.ศ. 2542 – 2543
 • รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบภายใน  องค์การตลาด  กระทรวงมหาดไทย  พ.ศ. 2543
 • กรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจแห่งชาติ (กต.ตร.)  พ.ศ. 2542 – 2544
 • คณะอนุกรรมการรวบรวมข้อเท็จจริงและสภาพปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย พ.ศ. 2542
 • กรรมการการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น  สำนักนายกรัฐมนตรี  พ.ศ. 2542 – 2543
 • ที่ปรึกษาศูนย์ปฏิบัติการยาเสพติดแห่งชาติ  กระทรวงมหาดไทย  พ.ศ. 2542 – 2543
 • คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน  กระทรวงมหาดไทย  พ.ศ. 2542 – 2543
 • ที่ปรึกษากรมพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย  พ.ศ. 2543 – ปัจจุบัน
 • กรรมการอำนวยการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ  กระทรวงมหาดไทย  พ.ศ. 2541 – 2543
 • คณะกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติ  และคณะทำงานเตรียมการการดำเนินการตามพระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พ.ศ. 2542
 • คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  พ.ศ. 2544
 • ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์  วุฒิสภา  พ.ศ. 2544
 • ที่ปรึกษาด้านแรงงาน  สภาหอการค้าไทย  พ.ศ. 2544
 • ที่ปรึกษาประธานวุฒิสมาชิก  พ.ศ. 2544 – 2546
 • รองประธานที่ปรึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  มหาวิทยาลัยรังสิต  พ.ศ. 2545 – 2547
 • กรรมการสถาบันวิจัย  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  พ.ศ. 2545 – 2547
 • ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  พ.ศ. 2545 – 2548
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  สภามหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. 2546 – 2548
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  สภามหาวิทยาลัย  สถาบันราชภัฏจันทรเกษม  พ.ศ. 2547 – 2548
 • สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  พ.ศ. 2544 – 2548  (ด้านผู้ทรงคุณวุฒิ)
 • รองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  คนที่ 2  พ.ศ. 2544 – 2548  (ด้านวิชาการ)
 • ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม  พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน
 • ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม  พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน
 • ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดใหม่อมตรส  พ.ศ. 2547 – 2552
 • คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  พ.ศ. 2549 – 255 ที่ปรึกษาด้านเสริมสร้างจริยธรรม  ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  พ.ศ. 2549 – 2551
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2549 – 2551
 • ประธานคณะกรรมาธิการการคลัง  การธนาคารและสถาบันการเงิน  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 – 2551
 • รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2549 – 2550
 • คณะกรรมาธิการวิสามัญยกร่างข้อบังคับการประชุม  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2549
 • คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาสนามบินสุวรรณภูมิ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2549 – 2551
 • รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาปัญหาการจำหน่ายสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัวและ2 ตัว (สลากกินรวบ)  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2549 – 2550
 • คณะกรรมการกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)  กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ. 2549 – 2551
 • คณะกรรมการพัฒนาระบบงานตำรวจ  กระทรวงยุติธรรม  พ.ศ. 2549 – 2551
 • ผู้จัดการกองทุนธรรมาภิบาล  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน
 • รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541  พ.ศ. 2550
 • รองประธานคณะกรรมการพิจารณาด้านสัญญาและกฎหมาย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  พ.ศ. 2550
 • กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า  พ.ศ. 2550 – 2551
 • คณะกรรมการบริหารกองทุน  การเงิน  การงบประมาณ  และทรัพย์สิน  สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2550 – 2551
 • คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 11  สถาบันพระปกเกล้า  พ.ศ. 2550
 • คณะอนุกรรมการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์  สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)  พ.ศ. 2550
 • รองประธานคณะกรรมการเพื่อการดำเนินการจัดสรรสลาก  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  พ.ศ. 2550
 • คณะกรรมการตัดสินการจัดการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พ.ศ. 2550
 • คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.  ….สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2550
 • คณะกรรมการพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาสำคัญของชาติโดยมาตรการทางนิติบัญญัติสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2550
 • รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ. ….  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2550
 • คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ….  (ปรับปรุงอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรมและการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น)  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2550
 • คณะกรรมการในคณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2550
 • รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน พ.ศ. ….         สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2550
 • รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2550
 • คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ.  ….   สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2550
 • ประธานคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2550
 • ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การแปลงสภาพรัฐวิสาหกิจ  พ.ศ. ….  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2550
 • ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ….  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2550
 • รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ(ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ….  (ปรับปรุงบทบัญญัติเรื่องอำนาจการดำเนินกิจการของกองทุน) สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2550
 • รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน  พ.ศ. ….  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2550
 • ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ….  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2550
 • ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ….  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2550
 • ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ….  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2550
 • รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ..)   พ.ศ. ….  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2550
 • รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.  ….สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2550
 • รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.  ….  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2550
 • ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ….  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2550
 • ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต (ฉบับที่..) พ.ศ.  ….  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2550
 • รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.  ….  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2550
 • ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ  (ฉบับที่ ..) พ.ศ.  ….  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2550
 • รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า  (ฉบับที่ ..) พ.ศ.  ….  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2550
 • รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต  (ฉบับที่ ..) พ.ศ.  ….  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2550
 • รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ.  ….  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2550
 • รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติยาสูบ  (ฉบับที่ ..) พ.ศ.  …. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2550
 • รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสุรา  (ฉบับที่ ..) พ.ศ.  ….  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2550
 • รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (ฉบับที่ ..) พ.ศ.  ….  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2550
 • ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการติดตามทวงหนี้อย่างเป็นธรรม พ.ศ.  ….  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2550
 • รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.  ….  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  พ.ศ. 2550
 • คณะที่ปรึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ตุลาคม พ.ศ. 2550 – 2551
 • ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (พล.ต.สนั่น  ขจรประศาสน์)  มกราคม พ.ศ. 2551 – 2554
 • ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  มิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2551
 • รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  กรกฎาคม พ.ศ. 2551 – กันยายน พ.ศ. 2552
 • คณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน (กชก.)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรกฎาคม พ.ศ. 2551 – กันยายน พ.ศ. 2552
 • ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร  เสนเนียม)  มกราคม พ.ศ. 2552 – 2554
 • กรรมการการประปานครหลวง  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 – 2554
 • ประธานคณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและ CSR  การประปานครหลวง  มีนาคม พ.ศ. 2552 – 2554
 • คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดซื้อพัสดุและการจ้าง  การประปานครหลวง  มีนาคม พ.ศ. 2552 – 2554
 • คณะอนุกรรมการพิจารณาการปรับปรุงกิจการ การประปานครหลวง  มีนาคม พ.ศ. 2552 – 2554
 • คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผู้ว่าการการประปานครหลวง  เมษายน พ.ศ. 2552 – 2554
 • คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการประปานครหลวง  กรกฎาคม พ.ศ. 2552 – ธันวาคม 2552
 • คณะทำงานเพื่อกลั่นกรองการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานระดับผู้อำนวยการฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไป การประปานครหลวง  สิงหาคม พ.ศ. 2552 – 2554
 • ประธานที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม  สิงหาคม พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน
 • กรรมการสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์  พ.ศ. 2553 – 2555
 • คณะกรรมการประเมินสมรรถภาพและความเชี่ยวชาญข้าราชการรัฐสภาสามัญ  เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ  ด้านระบบงานนิติบัญญัติ  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มิถุนายน  พ.ศ. 2553 – 2555
 • คณะอนุกรรมการจัดทำบันทึกข้อตกลงและประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (รายสาขา)  คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)กระทรวงการคลัง  กรกฎาคม พ.ศ. 2553 – 2555
 • คณะอนุกรรมการสลากกินแบ่งสำหรับคนพิการ  คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ  กรกฎาคม พ.ศ. 2553 – มิถุนายน พ.ศ. 2554
 • คณะกรรมการกลั่นกรองบุคคลที่สมควรได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  กันยายน พ.ศ. 2553
 • รองประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนมาตรการศึกษาวิเคราะห์รูปแบบการกระทำความผิดทุจริต      คอร์รัปชั่นเพื่อนำสู่การปฏิรูปกระบวนงานของหน่วยงานภาครัฐ  คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)  กระทรวงยุติธรรม  กันยายน พ.ศ. 2553 – ปัจจุบัน
 • ประธานคณะอนุกรรมการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประปานครหลวง  ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 2554
 • คณะอนุกรรมการวิชาการ  คณะกรรมการเครือข่ายคนพิการเพื่อการปฏิรูป  ตุลาคม พ.ศ. 2553 – กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
 • กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  คณะกรรมการสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนา  ราชบัณฑิตยสถาน  พฤษภาคม พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
 • คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต  ตุลาคม พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน
 • สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
 • ฯลฯ

 กิจกรรมเพื่อสังคม

 • ประธานมูลนิธิเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน
 • ประธานคณะทำงานเรื่อง “เศรษฐกิจนอกระบบ  และการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคา”  โครงการ Delivering People’s Priorities Program : ประชาวิวัฒน์ คิดนอกกฎ บริหารนอกกรอบ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 – มกราคม พ.ศ. 2554
 • ผู้อำนวยการโครงการติดตามการปฏิบัติงานเรื่องเศรษฐกิจนอกระบบ  สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  มกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2554
 • ประธานอำนวยการจัดสร้างโครงการละครและภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ “รักไม่สิ้น แผ่นดินแม่” เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555