อาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน

 • D. (Human Settlement Development) AIT 2546
 • M.Sc. (Engineering Management) The University of Missouri 2532
 • วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2527

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย

 • Developing Model and Mechanism for Community-based Solid Waste Management in Bangkok, Thai Environment Institute, 2011.
 • Climate Change Impact and Adaptation Study for Bangkok Metropolitan Region, Proceeding for Pre-APEC International Conference on Adaptation to Climate Change for Resilient Asia-Pacific Cities, Yokohama, Japan, 2010.
 • Corporate Environmental Responsibility in Northern Thailand, Proceeding for Greater Mekong Subregion Annual Conference, Pattaya, Thailand, 2007.
 • The Greening of Business in Thailand: In Search of Factors Influencing the Movement towards Environmentally responsible Business; A case of Phuket, Asian Institute of Technology, 2003.
 • The Study of Export Potential for Thai Artisan Product, International Trade Centre Publication, 2001.
 • The Green movement in Business and Industry: A Review of economic, Technological, and Social Perspectives, Business Strategy and Environment, 1999.
 • การศึกษาปัจจัยที่สำคัญในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันมลพิษในประเทศไทย กรณีโครงการเทคโนโลยีสะอาดเพื่อประสิทธิภาพอุตสาหกรรม ในจังหวัดสมุทรปราการ
 • การศึกษาธุรกิจอุตสาหกรรมการรีไซเคิลโฟม กรณีศึกษาของบริษัททีมพลาส เคมีคอล จำกัด
 • ทัศนคติของประชาชนเกี่ยวกับการนำสมุนไพรมาใช้ในการรักษาโรคแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน ศึกษาเฉพาะประชากรที่อาศัยในเขตบางนา กรุงเทพมหานคร
 • การจัดการความรู้ในองค์กรอาสาสมัคร กรณีศึกษา ศูนย์พัฒนาคุณธรรม จังหวัดนครราชสีมา
 • บทบาทของภาษีสรรพสามิตรต่อการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
 • การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทางเลือกในโรงสีข้าว กรณีศึกษา เขตจังหวัดนครราชสีมา
 • การศึกษาเชิงนโยบายของการควบรวมกิจการธนาคารพาณิชย์ไทย โดยบริษัทข้ามชาติ
 • ความต้องการและการใช้ทรัพยากรสารนิเทศของผู้ใช้ หอสมุดธนาคารแห่งประเทศไทย
 • กรณีศึกษาความเหมาะสมของการใช้น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ในการผลิตปาล์มดีเซล เพื่อการพาณิชย์
 • การวัดผลการดำเนินงานโครงการสาธารณะโดยประยุกต์ใช้ดัชนีชี้วัดของทฤษฎี Balance Scorecard
 • การจัดการขยะอันตราย กรณีศึกษาแบตเตอรี่มือถือที่ใช้แล้วในเขตกรุงเทพมหานคร
 • การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี RFID เพื่อการส่งออกสินค้าเกษตรกรรม:กรณีศึกษาธุรกิจส่งออกไก่สดแปรรูป
 • การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างคุณค่าให้กับสินค้าผ้าขนหนูที่ผลิตด้วยเส้นใยออร์แกนิก
 • ความยั่งยืนในบริบทของการออกแบบทางสถาปัตยกรรม: กรณีศึกษาบ้านเอื้ออาทร
 • การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของการนำเทคโนโลยี RFID มาใช้ในประเทศไทย
 • การวิเคราะห์ศักยภาพพลังงานชีวมวลในจังหวัดชัยภูมิ
 • การศึกษาการนำLEDมาใช้แทนหลอดฟลูออเรสเซนท์ในอาคารพักอาศัย
 • การศึกษาแนวทางในการนำก๊าซชีวภาพจากการบำบัดน้ำเสียมาผลิตไฟฟ้าของโรงงานผลิตสุรา
 • การจัดการขยะฟาสต์ฟู๊ด: กรณีศึกษาฟาสต์ฟู๊ดสามยี่ห้อในเขตกรุงเทพมหานคร
 • การนำกลยุทธ์การตลาดเพื่อสังคมมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์สปาในประเทศไทย
 • การศึกษาความเหมาะสมด้านเทคโนโลยีการจัดการขยะของเทศบาลตำบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี
 • กรณีศึกษาการใช้น้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ในการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลเพื่อการพาณิชย์
 • การผลิตไฟฟ้าในโรงสีข้าว: กรณีศึกษาโรงสีในจังหวัดนครราชสีมา
 • ศักยภาพของธุรกิจสมุนไพรไทยกับการทำตลาดส่งออกโดยใช้พาณิชย์อิเลคโทรนิคส์
 • การศึกษาวงจรผลิตภัณฑ์ของแก๊สโซฮอล์: ประเด็นความพร้อมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • การศึกษาการใช้แผงสุริยะทดแทนไฟฟ้าจากระบบสายส่งในเขตอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • การจัดการความรู้ในองค์กรอาสาสมัครศูนย์พัฒนาคุณธรรม จังหวัดอยุธยา
 • การวัดผลเชิงกลยุทธ์ของโครงการคัดแยกขยะในเขตเทศบาลนครภูเก็ต
 • กระบวนการตัดสินใจเลือกใช้ท่อส่งน้ำรับแรงดันเพื่อการชลประทานในจังหวัดนครราชสีมา
 • พฤติกรรมและการยอมรับของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีต่อสินค้าที่ติดสลากอาหารดัดแปลงพันธุกรรม
 • การศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทย
 • การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำกังหันลมขนาดเล็กมาใช้เพื่อผลิตพลังงานสะอาดใช้ในครัวเรือน
 • การพัฒนาโครงการนวัตกรรมไปสู่การดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ กรณีศึกษา “โครงการนวัตกรรมต้นแบบถังคอมโพสิทบรรจุก๊าซ CNG/NGV”
 • การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียภายในโรงกลั่นน้ำมันแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง
 • การแก้ปัญหาของเสียจากสุขา มูลสัตว์  ขยะมูลฝอย  และเศษอาหารที่เหลือจากโรงงานอาหารอย่างเป็นระบบโดยใช้บ่อหมักก๊าซชีวภาพในเขตพื้นที่กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง  อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง
 • การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ  ชุมชนเมือพัทยาโดยใช้เทคโนโลยีภายในประเทศ
 • เทคโนโลยีกังหันลมผลิตไฟฟ้าเพื่อเป็นพลังงานทดแทนสำหรับอุตสาหกรรมSME
 • การจัดการความรู้ ในโครงการศูนย์เรียนรู้เครือข่ายปราญ์ชาวบ้าน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • การศึกษาการจัดการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา เครือข่ายศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ จังหวัดระยอง
 • กระบวนการในการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการหันมาใช้พลังงานทางเลือกสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร

 เอกสารประกอบการสอน

 • การวิจัยทางสังคมศาสตร์ 2556
 • ทฤษฎีผู้นำ 2555

 รายวิชาที่สอน

 •  SBP602 ทฤษฎีผู้นำ
 • SBP603 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
 • SBP612  ผู้นำและองค์กรเครือข่ายทางสังคม
 • SBP614  การประเมินผลกระทบทางสังคมของการพัฒนา
 •  SBP620 ผู้นำกับการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร