ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง

คุณวุฒิ/สาขาวิชาเอก/สถาบัน

 • ปริญญาเศรษฐศาสตร์บัณทิต  (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2533
 • ปริญญาเศรษฐศาสตร์มหาบัณทิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2540
 • ปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณทิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2545
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม (Good Governance Development Program), 2555

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย

 • เรื่อง “สินเชื่อเพื่อการส่งออกผ่านธนาคารพาณิชย์ของธนาคารแห่งประเทศไทย” คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (2533)
 • เรื่อง “ เศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่จัดอพยพ โครงการอ่างเก็บน้ำแม่กวง จังหวัดเชียงใหม่ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2544)
 • เรื่อง “การวิจัยชุมชนในเขตชุมชนดินแดง” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2544)
 • เรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียนเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน วิชาเศรษฐศาสตร์” (2544)
 • การวิจัยชุมชนในพื้นที่จัดอพยพ สำนักงานชลประทานที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (2545)
 • เรื่อง”การค้าบุหรี่ปลอม” ศูนย์เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546)
 • งานวิจัยเรื่อง “ระบบโพยก๊วนในประเทศไทย” มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต (2547)
 • โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการไทย” กรณีศึกษากระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) ศูนย์เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)
 • โครงการศึกษาวิจัยเรื่อง “ธุรกิจนอกกฎหมาย ความผิดมูลฐานและการฟอกเงิน” กรณีศึกษาความผิดมูลฐานที่เกี่ยวกับการลักลอบหนีศุลกากร  ศูนย์เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2548)
 • โครงการวิจัย “การพัฒนาธุรกิจร้านค้าชุมชน” กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (2548)
 • โครงการวิจัย การเพิ่มศักยภาพธุรกิจและภาพลักษณ์ โรงงานยาสูบ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ สังศิต พิริยะรังสรรค์ ศูนย์วิจัยธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม (2549)
 • โครงงานการศึกษาวิจัยเรื่อง “การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลโครงการสวนสัตว์กลางคืนไนท์ซาฟารี” องค์การบริหารสวนสัตว์ (2550)
 • โครงการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยและโอกาสในการประกอบอาชีพของผู้พิการในประเทศไทย” สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 2551
 • โครงการการศึกษาเรื่อง “แผ่นแม่บทในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย” สำนักงานคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2552)
 • โครงการวิจัยเรื่อง “ดัชนีความเชื่อมั่นต่อระบบบริการสุขภาพ” สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (2552)
 • โครงการวิจัยเรื่อง“การจัดทำมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ” สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ปปท) (2553)
 • โครงการศึกษาการจำหน่ายสลากกินแบ่งเกินราคาและการจำหน่ายสลากออน์ไลน์ โดย กระทรวงการคลัง (2554)
 • โครงการวิจัยเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการการประปานครหลวง โดย การประปานครหลวง (2554)
 • โครงการวิจัยเรื่องจังหวัดธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (2556)
 • โครงการวิจัยเรื่องการควบคุมคอร์รัปชันในเอเชีย: สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ฮ่องกง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย. ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์. แหล่งทุนสนับสนุนวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต (2556)
 • โครงการศึกษาวิจัยกิจการสลากกินแบ่งไทยเพื่อการพัฒนา :องค์ความรู้ กรอบแนวคิด และแนวทางการพัฒนาองค์กร. ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ. แหล่งทุนสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล. (2556)
 • โครงการศึกษาแนวทางแก้ไขและการป้องกันปัญหาการทุจริตของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ และดร.สุรพล ศรีวิทยา โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. (2556)
 • มาตรการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการป้องการการทุจริต โดยคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด้านความสังคม สำนักงาน ป.ป.ช. (2555)
 • มาตรการป้องการการทุจริตการครอบครองที่ดินของรัฐตามประมวลกฎหมายที่ดิน โดยคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด้านความสังคม สำนักงาน ป.ป.ช. (2555)
 • มาตรการป้องการการทุจริตโรงเรียนกวดวิชา โดยคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด้านความสังคม สำนักงาน ป.ป.ช. (2555)
 • มาตรการป้องการการทุจริตการบริหารงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด้านความสังคม สำนักงาน ป.ป.ช. (2555)
 • มาตรการป้องการการทุจริตในการโยกย้ายข้าราชการระดับสูง โดยคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด้านความสังคม สำนักงาน ป.ป.ช. (2555)
 • มาตรการป้องการการทุจริตในสถาบันระดับอุดมศึกษา โดยคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด้านความสังคม สำนักงาน ป.ป.ช. (2555)
 • มาตรการป้องการการทุจริตในกิจการประกันภัย โดยคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด้านความสังคม สำนักงาน ป.ป.ช. (2556)
 • มาตรการป้องการการทุจริตในสถานบันเทิง โดยคณะทำงานฯ ในคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด้านความมั่นคง สำนักงาน ป.ป.ช. (2556)

 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาที่สอน

 • SBP 603 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
 • SBP 604 สัมมนาภาวะความเป็นผู้นำ
 • SBP 605 คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับผู้นำ
 • SBP 633 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยและโลกาภิวัตน์