ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ท)

Dr. Sanyapong Limpraseart

สถานที่ติดต่อ: วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต โทรศัพท์: 092 9916959; 080 4536145 E-mail: lsanyapong@gmail.com

ประวัติการศึกษา

 •  พ.ศ. 2526 นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • พ.ศ. 2544 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารงานยุติธรรม    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2551 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาอาชญาวิทยาการบริหารงานยุติธรรมและสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดล

 ประสบการณ์ด้านการทำงาน

 •  พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  มหาวิทยาลัยรังสิต
 • พ.ศ. 2555 อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  มหาวิทยาลัยรังสิต
 • พ.ศ. 2554 อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม  มหาวิทยาลัยรังสิต
 • พ.ศ. 2552 –  2554 ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม  มหาวิทยาลัยรังสิต
 • พ.ศ. 2555 – 2557 อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหิดล
 • พ.ศ. 2527 –  ปัจจุบัน ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย
 • พ.ศ. 2554 –  2555 อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยนเรศวร ศูนย์กรุงเทพมหานคร
 • พ.ศ. 2543 –  2552 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
 • พ.ศ. 2551 –  2552 อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยบูรพา

 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ

 • พ.ศ. 2556-   ปัจจุบัน ผู้ประนีประนอมของศาลอุทธรณ์ภาค 7
 • พ.ศ. 2527 –  ปัจจุบัน ทนายความและที่ปรึกษาทางกฎหมาย
 • พ.ศ. 2535 กรรมการทดสอบผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาว่าความสภาทนายความ
 • พ.ศ. 2535 – ปัจจุบัน กรรมการสอบสวนคดีมารยาททนายความ สภาทนายความ
 • พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน กรรมการฝ่ายกฎหมาย สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย
 • พ.ศ. 2549 ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกวุฒิสภา (สว.)

 ประสบการณ์ด้านการสอน

 1. วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
 2. วิชากฎหมายอาญา
 3. วิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 4. วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 5. วิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
 6. วิชากฎหมายแรงงาน
 7. วิชากฎหมายปกครอง
 8. วิชาทฤษฎีอาชญาวิทยา
 9. วิชาเหยื่อวิทยา
 10. วิชาการบริหารงานยุติธรรม
 11. วิชาการเปลี่ยนแปลงประชากรกับนโยบายสาธารณะและสวัสดิการสังคม
 12. วิชาวิสัยทัศน์ผู้นำ
 13. วิชาจริยธรรมนักการเมือง
 14. วิชาการเมืองเบื้องต้น
 15. วิชาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยและโลกาภิวัฒน์
 16. วิชานิติปรัชญา
 17. วิชาการวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์
 18. วิชาการเมืองการปกครองไทย

 งานวิจัย

 •  พ.ศ. 2554 ศึกษาการประเมินโครงการคืนคนดีสู่สังคม (ทุนสนับสนุนจาก สำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม – หัวหน้าโครงการ)
 • พ.ศ. 2555 โครงการศึกษาทบทวนกฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครองเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ทุนสนับสนุนจาก สำนักกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม- หัวหน้าโครงการ)
 • พ.ศ. 2555 โครงการการพัฒนามาตรฐานการสอบสวนคดีพิเศษ (ทุนสนับสนุนจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษ – นักวิจัย)
 • พ.ศ. 2554 – 2555 ที่ปรึกษาโครงการจริยธรรมวิชาชีพครู รวมกับมหาวิทยาลัยมหิดล (ทุนสนับสนุนจาก สกว.- ที่ปรึกษา)
 • พ.ศ. 2555 โครงการวิจัยติดตามประเมินโครงการอาสาสมัครเยาว์วัยใส่ใจผู้สูงอายุ (อผส.น้อย) (ทุนสนับสนุนสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย -หัวหน้าโครงการ)
 • พ.ศ. 2556 โครงการสร้างเสริมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ หน่วยงาน (ทุนสนับสนุนจาก กรมสอบสวนคดีพิเศษ – นักวิจัย)
 • พ.ศ. 2556 โครงการวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตและความสุขในที่ทำงานของบุคคลากรมหาวิทยาลัยรังสิต (ทุนสนับสนุนจาก มหาวิทยาลัยรังสิต -หัวหน้าโครงการ) – กำลังดำเนินงาน
 • พ.ศ. 2556 โครงการวิจัยเรื่องโรคติดการพนัน (ทุนสนับสนุนจาก สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล -หัวหน้าโครงการ) – กำลังดำเนินงาน

 ผลงานทางวิชาการ

สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ และคณะ (2554) การประเมินโครงการคืนคนดีสู่สังคม, สำนักงานกิจกรรม    ยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม: กรุงเทพมหานคร

สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ และ ธัญลักษ์ รุจิภักดิ์ (2556) การพัฒนาเครื่องมือวิจัยทางสังคมศาสตร์. วารสาร  มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 (เมษายน – กันยายน)

สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ และคณะ (2557) กฎหมายปกครองและกระบวนการยุติธรรมทางปกครองเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

สัญญพงศ์ ลิ่มประเสริฐ และคณะ (2557) อาสาสมัครเยาว์วัยใส่ใจผู้สูงอายุ. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

 ประสบการณ์ศึกษาดูงานต่างประเทศ

 1. ศึกษาดูงานนิติวิทยาศาสตร์ ประเทศสิงคโปร์
 2. ศึกษาดูงานตำรวจ ประเทศญี่ปุ่น
 3. ประชุมสมาคมนักกฎหมายที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 4. นำผลงานวิจัยเรื่องการพัฒนาจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทนายความไปแสดงที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 5. การศึกษาดูงานกระบวนการยุติธรรมตำรวจ ประเทศเกาหลี
 6. การศึกษาดูงานกฎหมายอาญา กฎหมายปกครอง และกระบวนการยุติธรรม ประเทศพม่า
 7. สำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาล ประเทศมาเลเซีย
 8. การศึกษาดูงานการจัดสิ่งแวดล้อมเรื่องน้ำของประเทศญื่ปุ่น