ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ท)

Rattaphong Sonsuphap,Ph.D.

E-mail:rsonsuphap@yahoo.com;Tel.080-580-5353

การศึกษา

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม(2554)
 • เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์การเมือง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2540)
 • เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2532)

 ตำแหน่งและสถานที่ทำงานปัจจุบัน

 • รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
 • 2558-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

 ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา

 • ประธานกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2557
 • กรรมการและเลขานุการปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2558
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมืองวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบ Online) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
 • กรรมการบริหารหลักสูตรจีนในระบบเศรษฐกิจโลก วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
 • อนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ด้านความมั่นคง (2550- ปัจจุบัน)
 • คณะทำงานศึกษาแนวทางจัดตั้งกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.
 • คณะทำงานศึกษาแนวทางปรับปรุงโครงสร้าง สำนักงาน ป.ป.ช.
 • คณะทำงานศึกษามาตรการป้องกันการทุจริตในธุรกิจสถานบริการ โดยอนุป.ป.ช.ด้านความมั่นคง
 • คณะทำงานศึกษามาตรการป้องกันการทุจริตในการค้าอาวุธสงคราม โดยอนุป.ป.ช.ด้านความมั่นคง
 • คณะทำงานศึกษามาตรการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการป้องการการทุจริต สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กรณีบริษัทไร่ส้ม จำกัดและการจัดซื้อที่ดิน
 • คณะกรรมการ ปรับปรุงโครงสร้าง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • คณะอนุกรรมการ พิจารณาด้านกฎหมาย บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 • ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ประธานกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • คณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และ สถาบันการเงิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรัชาญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • อาจารย์ประจำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต
 • อาจารย์ประจำ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

 ประชุมแลกเปลี่ยนการวิจัยและการฝึกอบรม

 • Research Meeting with Prof.Dr.Katharina Pistor and Colleagues, Director, Center on Global Legal Transformation, Columbia Law School, Columbia University ,New York, USA (October 2012).
 • Research Meeting with Prof.Dr.Bartosz Makowicz, Academic Director of the Compliance Academy,at the European University Frankfurt, Germany (October 2012).
 • Research Meeting with Prof.Dr.Gerhard Schewe, Chair for Business Studies, University of Munster, Germany (October 2012).
 • Research Meeting with Prof.Dr.Andreas Pfingsten, Finance Center Munster , University of Munster, Germany (October 2012).
 • Research Meeting with Prof.Dr.Dirk Ehlers and Colleagues, Institute for Public Commercial Law , University of Munster, Germany (October 2012).
 • Research Meeting with Prof.Dr.Alexander Dilger and Colleagues, Institute for Organization Economics, University of Munster, Germany (October 2012).
 • Research Meeting with Professor Dr. Dr. h.c. Helmut Siekmann and Colleagues, University Frankfurt Germany (October 2012).
 • Visit at the European Central Bank and Deutsche Bundesbank Kaiserstraße with Prof. Dr.Dr.h.c. Helmut Siekmann,Frankfurt, Germany (October 2012).
 • Visit at Deutsche Bank AG, Issue “Financial Supervision : Legal, Compliance, Government &Regulatory Affairs” Theodor-Heuss-Allee 70 60262 Frankfurt am Main, Germany (October 2012).
 • Visit at Henkel AG & Co. KGA and Thyssen & Krupp AG with Dr. Linderhaus, Issue “A multinational company on compliance” at Jaegerhofstrasse 21, 40479  Duesseldorf, Germany (October 2012).
 • Visit at DG Trade, with Felipe Palacios Sureda and Claudia Weiss from  investment unit ,European Commission, Brussels, Belgium  (October 2012).
 • อบรมหลักสูตรนวัตกรรมการลงทุน รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยนวัตกรรมสังค มหาวิทยาลัยรังสิต

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย

 • โครงการศึกษาวิจัยกิจการสลากกินแบ่งไทยเพื่อการพัฒนา :องค์ความรู้ กรอบแนวคิด และแนวทางการพัฒนาองค์กร. ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ. แหล่งทุนสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (2557)
 • โครงการ “ผลกระทบขององค์กรธุรกิจจากการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ป.ป.ช. มาตรา 103/7”. ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ และคณะ. แหล่งทุนสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (2557)
 • การควบคุมคอร์รัปชันในเอเชีย: สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ฮ่องกง อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย. ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์. แหล่งทุนสนับสนุนวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต (2557)
 • แนวทางแก้ไขและการป้องกันปัญหาการทุจริตของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ และดร.สุรพล ศรีวิทยา โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (2557)
 • การพนันม้าแข่งในประเทศไทย. แหล่งทุนสนับสนุนวิจัยจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพ (2557)
 • บ่อนการพนันตามแนวชายแดนไทย :ผลกระทบและแนวทางการจัดการ. แหล่งทุนสนับสนุนวิจัยจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานกองทุนสนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพ (กันยายน 2555)
 • สลากกินแบ่งรัฐบาล : โครงสร้างอำนาจและผลประโยชน์ของใคร. แหล่งทุนสนับสนุนวิจัยจากศูนย์ศึกษาปัญหาการพนันคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสำนักงานกองทุนสนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพ (2554)
 • The Evaluation and Strategic of Plan of National Security Council of Thailand. With Associate Professor Dr.Ake Tungsubwattana and Others, Faculty of Political Science, Chulalongkorn University and Supported by The office of National Security Council of Thailand, 2010
 • ทุนนิยมพวกพ้องในประเทศไทย:ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างระบอบสฤษดิ์-ถนอม และระบอบทักษิณ  ดุษฎีนิพนธ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (2554)
 • การศึกษาบทเรียนและข้อเสนอบทบาทองค์การอิสระในการอภิบาลระบบสุขภาพไทย ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา. แหล่งทุนสนับสนุนวิจัยจากคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (2554)
 • มาตรการความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการป้องการการทุจริต โดยคณะทำงานฯในคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด้านความสังคม สำนักงาน ป.ป.ช. (2555)
 • มาตรการป้องการการทุจริตในสถานบันเทิง โดยคณะทำงานฯ ในคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด้านความมั่นคง สำนักงาน ป.ป.ช. (2556)
 • มาตรการป้องการการทุจริตในการค้าอาวุธสงคราม โดยคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด้านความมั่นคง สำนักงาน ป.ป.ช. (2557)
 • มาตรการป้องการการทุจริตเกี่ยวกับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ โดยคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด้านความมั่นคง สำนักงาน ป.ป.ช. (2553)
 • มาตรการป้องการการทุจริตปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โดยคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด้านความมั่นคง สำนักงาน ป.ป.ช. (2553)
 • มาตรการป้องการการทุจริตของสำนักงานด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยคณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ด้านความมั่นคง สำนักงาน ป.ป.ช. (2553)
 • ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง โดยศูนย์วิจัยธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมและสมาคมผู้ค้ายาสูบแห่งประเทศไทย (2552)
 • ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในองค์กรภาครัฐที่มุ่งเน้นธุรกิจ : ศึกษากรณีบริษัท อสมทจำกัด (มหาชน) ศูนย์วิจัยธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แหล่งทุนสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (2552)
 • ปัญหาการทุจริตในระบบการจัดการโฆษณาของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) โดยคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)  โดยพลตำรวจเอกประทิน สันติประภพเป็นประธาน(2550)
 • โรงงานยาสูบ :การเพิ่มศักยภาพธุรกิจและภาพลักษณ์ ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค์ ศูนย์วิจัยธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แหล่งทุนสนับสนุนวิจัยจากโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง (2550)
 • การปรับตัวของกลุ่มทุนธนาคารพาณิชย์ไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจปี 1997 ร่วมกับอุกฤษฏ์ ปัทมานันท์ ในโครงการเมธีวิจัยอาวุโสของศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร แหล่งทุนสนับสนุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน การวิจัย (สกว.) (2549)
 • ธุรกิจนอกกฎหมาย ความผิดมูลฐาน และการฟอกเงิน ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิธาน วัฒนายากร และรองศาสตราจารย์  วีระพงษ์ บุญโญภาส  แหล่งทุนสนับสนุนวิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (2548)
 • เศรษฐกิจใต้ดิน :กรณีศึกษาระบบโพยก๊วนในประเทศไทย ร่วมกับอาจารย์เฉิดฉิน สุกปลั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (2548)
 • โครงการวิจัยการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการไทย :กรณีศึกษากรมศุลกากร    ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ แหล่งทุนสนับสนุนวิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2548)
 • การลักลอบค้าบุหรี่ปลอมในประเทศไทย ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร. สังศิต พิริยะรังสรรค์   แหล่งทุนสนับสนุนวิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และโรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลัง(2546)
 • รายงานการศึกษาเพื่ออนุญาตเปิดสาขาพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) (2538)
 • รายงานการศึกษาเพื่ออนุญาตเปิดสาขาคุณหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (2537)
 • รายงานการศึกษาเพื่ออนุญาตเปิดสาขาเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) (2537)
 • ทุนขุนนางไทย (พ.ศ.2500-2516) วิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2540  คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 หนังสือ

 • เศรษฐศาสตร์ระบบทักษิณ Thaksino’s  Model  : ปฏิรูปสู่ความมั่งคั่งสู่ฐานอำนาจใหม่เขียนร่วมกับประจักษ์ น้ำประสานไทย โดยสำนักพิมพ์  สุพีเรียพริ้นติ้ง  เฮาส์  จำกัด  (2546)
 • ขบวนการค้าบุหรี่ปลอมในประเทศไทย ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์และคณะ โดยสำนักพิมพ์อิสระ (2547)
 • มังกรฤาหมดเขี้ยวเล็บ :ธนาคารพาณิชย์ไทยหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ร่วมกับอุกฤษฏ์ ปัทมานันท์   ในการต่อสู้ของทุนไทย : การเมือง วัฒนธรรม เพื่อความอยู่รอด โดยศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร บรรณาธิการ  สำนักพิมพ์มติชน (2549)
 • Thaksino’s Model : Wealth Reform Toward New Power Base. With Prajack Numprasanthai. UX Press : Bangkok (2003)
 • Thai Capital After The 1997 Crisis.  With   Dr. Pasuk Phongpaichit and Christ Baker (eds.) Silkworm Books Chiang Mai.(2007)

 ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (บางส่วน)

 • “ความล้มเหลวของเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก” เขียนร่วมกับวิษณุ บุญมารัตน์ ในรัฐสภาสารปีที่ 47

ฉบับที่  2 เดือนกุมภาพันธ์ 2542 หน้า 3-33.

 • “คณะกรรมาธิการสามัญ สภาผู้แทนราษฎร” เขียนร่วมกับวิษณุ บุญมารัตน์ ในรัฐสภาสาร ปีที่ 47

ฉบับที่ 10 เดือนตุลาคม 2542 หน้า 114-131.

 • “การมีส่วนร่วมของแรงงานในฝ่ายบริหาร” เขียนร่วมกับวิษณุ บุญมารัตน์ ในรัฐสภาสาร ปีที่ 48

ฉบับที่ 7 เดือนกรกฎาคม 2543 หน้า 60-75.

 • “ทุนขุนนางกับมิติการพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ในรัฐสภาสาร ปีที่ 48 ฉบับที่ 10

เดือนกรกฎาคม 2543 หน้า 1-43.

 • “ปัญหาการศึกษาไทย” ในรัฐสภาสาร ปีที่ 49 ฉบับที่ 4 เดือนเมษายน 2544 หน้า 136-145.
 • “ยุทธศาสตร์การสะสมทุนด้วยการควบคุมแรงงานในประเทศไทย พ.ศ. 2500-2516” เขียนร่วมกับวิษณุ บุญมารัตน์ ในรัฐสภาสาร ปีที่ 50 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2545 หน้า 78-117.
 • “แนวคิดเศรษฐกิจนอกระบบ” ในวารสารวิชาการสิทธิมนุษยชน ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-

กันยายน 2546 หน้า 171-196.

 • “เศรษฐกิจนอกระบบในบริบทสังคมไทย” เขียนร่วมกับเฉิดฉิน สุกปลั่ง ในรัฐสภาสาร ปีที่ 52

ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2547 หน้า 48-76.

 • “โลกาภิวัตน์กับระบบทุนนิยมพวกพ้องในประเทศไทย” ในบรรจบวิชาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3

ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2550 หน้า 57-76.

 • “ทฤษฎีวิพากษ์ของเจอร์เกน ฮาเบอร์มาส” ในบรรจบวิชาการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม-

ธันวาคม 2550 หน้า 103-108.

 • “ระบบทุนนิยมพวกพ้องในประเทศไทย” ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา

ครั้งที่ 1 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม วันที่ 7 กันยายน 2551 หน้า 26-40.

 • “ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาธรรมาภิบาลของประเทศไทย” ในพรุ่งนี้ประเทศไทยในมิติการ

สื่อสารและธรรมาภิบาล ในการประชุมทางวิชาการทางนิเทศศาสตร์ ครั้งที่ 1 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม วันที่ 2 กันยายน 2533 หน้า 71-84.

 • “ทุนนิยมพวกพ้องในประเทศไทย” ในรัฐสภาสาร ปีที่ 58 ฉบับที่ 11 เดือนพฤศจิกายน 2553

หน้า 8-40.

 • “ทุนนิยมพวกพ้องในประเทศไทย :ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างระบอบสฤษดิ์-ถนอมและระบอบทักษิณ”

 ในวารสารจันทรเกษม ปีที่ 17 ฉบับที่ 32 เดือนมกราคม-มิถุนายน 2554 หน้า 87-94.

 • สลากกินแบ่งรัฐบาล :โครงสร้างอำนาจและกลุ่มผลประโยชน์” .วารสารมนุษย์ศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 8 ฉบับที่ 13 กรกฎาคม –ธันวาคม 2555 หน้า 46-57.
 • “สลากกินแบ่งรัฐบาล :โครงสร้างอำนาจและผลประโยชน์ของใคร” รายงานประจำปี 2555 ศูนย์ศึกษา ปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน้า 47-51.
 • บ่อนการพนันตามแนวชายแดน” รายงานประจำปี 2555 ศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หน้า 83-88.
 • โลกาภิวัฒน์กับทุนนิยมคาสิโน” รัฐสภาสาร ปีที่ 61 ฉบับที่ 3 มีนาคม 2556 หน้า 89-118.
 • “บทบาทของรัฐกับการแก้ปัญหาคอร์รัปชั่นในสิงคโปร์และเกาหลีใต้” รัฐสภาสาร ปีที่ 61 ฉบับที่ 12 เดือนธันวาคม 2556 หน้า 39-73.
 • Corruption in Listed Company: A Case Study of MCOT Public Company. The 6th International Conference on Financial Criminology, Rangsit University, Pathumthani, Thailand Friday 5 September 2014.pp. 83-89.
 • “ม้าแข่ง อำนาจ และการพนันขาลง” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปีที่ 10 ฉบับที่ 16 (พิเศษ) มกราคม-มิถุนายน 2557 หน้า 71-80.
 • บทความผ่านสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ ไม่น้อยกว่า 30 ชิ้น ได้แก่ Los Angeles Times “Thais divided on lottery ticket machines” (Nov,12,2012), ในหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ หนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก และหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์ 360 องศา อาทิเรื่อง วิกฤตรัฐแบบนายทุน ทุนนิยมพวกพ้องกับประชาธิปไตยไทย ทุนนิยมพวกพ้องกับการพัฒนา ทุนกับการเมืองไทย ระบบพวกพ้องกับเศรษฐกิจทุนนิยม ทุนนิยมพวกพ้องกับการคอร์รัปชั่น การเมืองกับระบบอุปถัมภ์ และการทุจริตในโครงการไทยเข้มแข็ง

 อาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วมดุษฎีนิพนธ์ (บางส่วน)

 • เรื่อง “การคอร์รัปชั่นทางการเมืองในประเทศไทย พ.ศ.2544-2549 ของนายวิชาญ พุทธภาวนา

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 • เรื่อง “ค่าเช่าทางเศรษฐกิจกับปัญหาสลากเกินราคาในประเทศไทย ” ของนางสาวชัญญา สุทธาธนโชติ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • เรื่อง “ความยั่งยืนของระบบประกันภัยในประเทศไทย ” ของนายปราโมทย์ วิบูลย์กิจโชติ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

 • เรื่อง “ความสามารถในการแข่งขันและบรรษัทภิบาลของธุรกิจ SME ในประเทศไทย ” ของ

นางวารี นฤนาทวงศ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม

 • เรื่อง “ธนาคารสำหรับคนยากจนในประเทศไทย :มิติขับเคลื่อนอย่างยั่งยืน” ของนายสุวิทย์ พูลศิลป์หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 • เรื่อง “รูปแบบองค์การบริหารธุรกิจไทยเพื่อสังคมที่ยั่งยืน :กรณีศึกษา บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)” นายวัฒนา โอภานนท์อมตะ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
 • เรื่อง “การปรับปรุงมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย : กรณีศึกษาคณะกรรมการป้องกันปราบการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการการเลือกตั้ง และผู้ตรวจการแผ่นดิน” ของนายชั่งทอง โอภาสศิริวิทย์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  มหาวิทยาลัยรังสิต
 • เรื่อง “ความสำคัญของตลาดตราสารอนุพันธ์ที่มีต่อการพัฒนาตลาดทุนในประเทศไทย” ของนายหฤษฏ์ วรโชติรุ่งเรือง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
 • เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง : กรณีศึกษาการคอร์รัปชั่นของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไทยระหว่างปี พ.ศ.2540-2554” ของนายณัฏฐพงศ์ จัทราทิพย์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
 • เรื่อง “ตัวแบบทุนมนุษย์ของโรงพยาบาลชุมชน” ของนางเกศราภรณ์ พลสีลา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
 • เรื่อง “รูปแบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี” ของนางพิกุล เสียงประเสริฐ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
 • เรื่อง “การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” ของนาวาอากาศเอก

วีรยุทธ ดิษยะศริน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  มหาวิทยาลัยรังสิต

 • เรื่อง “กระบวนการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล : กรณีศึกษาบริษัทหยาดน้ำเพชรและบริษัทไดมอนด์ ล๊อตโต้” ของนายตรีโรจน์ ทวีทรัพย์ธนกุล หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงานวิชาการ (บางส่วน)

 • เรื่อง กระบวนการสร้างสันติสุขในพื้นที่ขัดแย้ง จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา หมู่บ้านซือเลาะห์ ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส” ของพันเอก ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล วิทยาลัยกองทัพบกรุ่นที่ 46 ปีการศึกษา 2557
 • เรื่อง “นโยบายการวางตัวของไทยในสภาวะการแผ่ขยายอิทธิพลของชาติมหาอำนาจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก” ของนาวาเอกธาดาวุธ  ทัดพิทักษ์กุล วิทยาลัยการทัพเรือรุ่นที่ 46 ปีการศึกษา 2557
 • Paper on Proceeding of ICFC 2014, “Control Activities in the Payroll Process : A Case Study on the Malaysian Public Sector” by Rohana Othman and others, Accounting Research Institute, Universiti Teknologi MARA,Shah 40450,Malaysia.
 • Paper on Proceeding of ICFC 2014, “Money Laundering and Terrorism Financing in Malaysian Banking Sector: Controlling Mechanisms and Fraud Occurrence” by Zuraidah Mohd Sanusi and others, Accounting Research Institute & Faculty of Accountancy, Universiti Teknologi MARA,Shah 40450,Malaysia.