อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก

Preechayana Wongaroon.Ph.D.

การศึกษา

  • ปริญญาตรี, รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2533)
  • ปริญญาโท, รัฐศาสตร์ (การระหว่างประเทศและการทูต) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2537)
  • นักวิจัย, International Relations and Development, Yokohama National University, ญี่ปุ่น (2540-2542)
  • ปริญญาโท (MA), Asian Studies, University of Birmingham, UK (2543)
  • ปริญญาโท (MSc), European Studies, Linkoping University, Sweden (2545)
  • ปริญญาเอก (PhD), German Studies, University of Birmingham, UK (2549)
  • Dissertation:  “Diplomacy of Reconciliation: A Comparative Analysis Between Franco-German and Sino-Japanese Relations”  (326 pages)

 ทุนการศึกษา

  • German Studies Scholarship, University of Birmingham, UK (2545-2549)
  • Asian Studies Programme Scholarship, University of Birmingham, UK (2542-2543)
  • Japanese Monbusho Research Scholarship, Japanese Ministry of Education (2540-2542)

 ผลงานวิจัย  / วิชาการ (บางส่วน)

ปรีชาญาณ วงศ์อรุณ, “กว่าจะถึงวันนั้น: ฝรั่งเศสกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศต่อปัญหาเยอรมนีหลังสงครามโลกครั้งที่ 2” วารสารยุโรปศึกษา (กรกฏาคม – ธันวาคม 2552); หน้า 42-83.

ปรีชาญาณ วงศ์อรุณ, “บทบาทของสัญลักษณ์ในการสร้างความสมานฉันท์ระหว่างฝรั่งเศสและเยอรมนี”วารสารยุโรปศึกษาฉบับพิเศษ (เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-เยอรมนี), 2554; หน้า 57-76.

มานวิภา อินทรทั ต และ ปรีชาญาณ วงศ์อรุณ. “ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและพฤติกรรมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา 2551: ศึกษาเฉพาะเขตกรุงเทพมหานคร”กรุงเทพฯ: สำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้า, 2554.

มานวิภา อินทรทัต และ ปรีชาญาณ วงศ์อรุณ. “กระบวนการสรรหาสมาชิกวุฒิสภาตามบทบัญญัติที่กำหนดในรํฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช 2550”   โครงการวิจัยภายใต้การสนับสนุนด้านงบประมาณจากสถาบันพระปกเกล้า, 2554-2555.