ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์  ปีที่จบ 2546
  • นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) สาขาวิชาองค์รวม  ม.รังสิต  ปีที่จบ 2548
  • (กำลังศึกษา) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.รังสิต

E-Mail: pramemanut.p@rsu.ac.th