ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลกและบรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับพิเศษ)

รองศาสตราจารย์นฤมิตร สอดศุข

วุฒิการศึกษา

 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • ผู้อำนวยการหลักสูตรจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
 • บรรณาธิการวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (ฉบับพิเศษ)

ประวัติการทำงาน              

 • อดีตหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • อดีตอนุกรรมการวิชาการหลักสูตรเอเชียศึกษา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • อดีตผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • อดีตอาจารย์พิเศษด้านรัสเซียศึกษา มหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตหัวหน้ากลุ่มไทย-จีนศึกษา   สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตกรรมการบริหารโครงการเอเชีย-ยุโรปศึกษา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 • อดีตบรรณาธิการวารสารอักษรศาสตร์ วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร และอดีตบรรณาธิการ (ประจำฉบับ) วารสารรัสเซียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ทุนศึกษาวิจัยด้านจีนศึกษา มหาวิทยาลัยจีนแห่งฮ่องกง-มหาวิทยาลัยเยล
 • ทุนวิจัยเดินทางไปศึกษาและค้นคว้าข้อมูล ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และสหพันธรัฐรัสเซีย

อีเมลล์ naruemit.s@rsu.ac.th

เบอร์โทร  02-997-2200 ต่อ 5290, 081-005-5991

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ    การเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการพัฒนาของไทย อาเซียน จีน และรัสเซีย

สาขาที่มีความสนใจ           วรรณกรรมวิจารณ์ และสื่อสารมวลชน

ข้อความแนะนำตัวเอง      สนใจวิชาการด้านการวิจัย เขียนบทความ และบทวิจารณ์ โดยมีการนำเสนอสู่สาธารณะในรูปการตีพิมพ์และเผยแพร่ทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์ผ่านหนังสือ วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ (วารสารเอชียปริทัศน์ รัสเซียศึกษา ช่อการะเกด มติชนสุดสัปดาห์ สยามรัฐ ฯลฯ) ทางสื่อแสงเสียงผ่านวิทยุและโทรทัศน์ (โครงการวิทยุผู้จัดการ สถานีวิทยุศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอาร์เอสยู (วิสดอม)ทีวี มหาวิทยาลัยรังสิต และทางสื่อผสมผ่านอินเตอร์เน็ต ยูทูป/กูเกิล/เฟสบุ๊ก/ทวิตเตอร์ สนใจเป็นพิเศษด้านการวิจารณ์วรรณกรรมและข่าวสารทั้งในและต่างประเทศ อดีตเคยได้รับรางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ ปี พ.ศ.2538 อดีตกรรมการตัดสินรางวัลซีไรด์ประจำปี พ.ศ.2551 (ประเภทเรื่องสั้น) อดีตวิทยากรประจำรายการ “มองโลกต่างแดน” และ “รู้ทันประเทศไทย” อดีตวิทยากรรับเชิญรายการ “อาทิตย์สนทนา” “ศาสตร์ศึกษา” และ “จับตาอาเซียน” ของสถานีโทรทัศน์อาร์เอสยู (วิสดอม)ทีวี มหาวิทยาลัยรังสิต และปัจจุบันเป็นวิทยากรรับเชิญประจำรายการ “วิสดอม ทอล์ค” สถานีโทรทัศน์อาร์เอสยู (วิสดอม)ทีวี มหาวิทยาลัยรังสิต รวมทั้งเป็นวิทยากรรับเชิญรายการ “บิสสิเนส ทอล์ค” สถานีโทรทัศน์นาว 26 ทีวี

ตัวอย่างงานวิชาการที่โดดเด่น

 1. สัมพันธภาพทางการทูตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน. กรุงเทพฯ :ไทยวัฒนาพานิช, 2524.
 2. อ่านสังคมไทย 5 นาที : รวมบทความ บทวิจารณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และศิลปะวรรณกรรม. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2537.
 3. ประวัติศาสตร์ไทยและประเทศเพื่อนบ้านในเอเชีย : การต่อสู้เพื่อสถาปนาระบอบประชาธิปไตย. แปลและเรียบเรียงจาก Human Rights and the U.S.Foreign Assistance Program, Fiscal Year 1978 : Part 2 – East Asia by Center for International Policy. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2538.
 4. วิจัยไทยศึกษา ไทย-จีนศึกษา.กรุงเทพฯ : โอเดียสโตร์, 2543.
 5. สังคมไทยในโลกหนังสือ: จากยุคปฏิวัติ 2475 ถึงยุคโลกาภิวัตน์ และการพัฒนาแบบยั่งยืน. กรุงเทพฯ ; โอเดียนสโตร์, 2543.
 6. เอกสารประกอบการสอนรายวิชา 435112 โลกการเมือง.ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543.(อัดสำเนา)

งานวิจัยที่ทำ

 1. “นโยบายต่างประเทศของสาธารณรัฐประชาชนจีนในยุคสี่ทันสมัยกับผลกระทบที่มีต่อพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย”. รายงานการวิจัยเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2535. (อัดสำเนา)
 2. “การศึกษากระบวนการเลือกตั้งปี พ.ศ.2535 ในภาคตะวันตก: กรณีจังหวัดกาญจนบุรี”. รายงานการวิจัยเสนอต่อคณะกรรมการการติดตามและสอดส่องดูแลการเลือกตั้ง, 2535 (อัดสำเนา)
 3. จันทิวา สุรเชษฐพงษ์ นฤมิตร สอดศุข และคนอื่นๆ “บทบาท 4 กระทรวงหลักและภาคเอกชนกับการพัฒนาชนบทเพื่อการพึ่งตนเอง”. รายงานการวิจัยเสนอต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2540 (อัดสำเนา)
 4. รมย์ ภิรมนตรี นฤมิตร สอดศุข และคนอื่นๆ “รัสเซียใหม่และลู่ทางความสัมพันธ์กับไทย”. รายงานการวิจัยเสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2548 (อัดสำเนา)
 5. ดวงมน จิตรจำนง นฤมิตร สอดศุข และคนอื่นๆ “โลกทัศน์และพลังสุนทรียะในวรรณกรรมไทย (2520-2547)”. รายงานการวิจัยโครงการเมธีวิจัย อาวุโส เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.), 2550 (อัดสำเนา)
 6. สังศิต พิริยะรังสรรค์ นฤมิตร สอดศุข “ทัศนคติของคนไทยเรื่องการพนัน.” รายงานวิจัยในโครงการศึกษาวิจัยกิจการสลากกินแบ่งไทยเพื่อการพัฒนา : องค์ความรู้ กรอบแนวคิด และแนวทางการพัฒนาองค์กร เสนอต่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, 2557 (อัดสำเนา)

บทความ

 1. “พรรคคอมมิวนิสต์จีนกับการต่อสู้สองแนวทาง : ปฏิวัติตลอดกาล หรือ สี่ทันสมัย”. เอเชียปริทัศน์. 4 (ตุลาคม-ธันวาคม 2526) : 1-31.
 2. “จากภาพ ปีศาจ ผ่านยุค นักบุญ สู่ความ เป็นมนุษย์ : ผลกระทบทางการเมืองต่อสถานภาพของจีนศึกษาในประเทศไทย.” วารสารธรรมศาสตร์. 13 (มิถุนายน 2527) : 6-13.
 3. วิจารณ์เรื่อง ชะบน : เรื่องชะตากรรมของคนสามัญ โดย ธีระยุทธ ดาวจันทึก. ที่ระลึกพิธีมอบรางวัลบทวิจารณ์วรรณกรรมดีเด่น ประจำปี 2538 กองทุนหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ. 17 ธันวาคม 2538 : (18)-(24).
 4. วิจารณ์เรื่อง ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน : นวนิยายการเมืองไทยในยุค Postmodern โดย วินทร์ เลียววาริณ. ใน 25 ปีซีไรด์ รวมบทวิจารณ์คัดสรร. 543-549. วิพุธ โสภวงค์ รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ และธเนศ เวศร์ภาดา บรรณาธิการ.กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์,2547.
 5. “มิเห็นโลงศพ มิหลั่งน้ำตา” วิวาทะว่าด้วยทุนนิยมจนถึงยุคโลกาภิวัตน์.” จุลสารเอเชีย-ยุโรปศึกษา 3 (พฤษภาคม-กรกฎาคม 2547) : 1-9.
 6. “ลัทธิบริโภคนิยมกับปัจเจกชนและสังคมในเรื่องสั้นไทยช่วงปี พ.ศ.2541-2547.” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต.8(มกราคม-มิถุนายน 2556) : 84-112.