ตำแหน่ง : รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

การศึกษา 

  • วท.บ. (2518-21) พ.บ. (จุฬาฯ 31)
  • B.A, M.A. (Oxford : Sanskrit with Pali and Indian Buddhist Literature) (2528-31)
  • Th. M. (Harvard Divinity School—: Medical Ethics)
  • Ph.D. (Hamburg, Thai Studies: Meditation and Healing in Theravada Buddhist Order of Thailand & Laos)

ประสบการณ์ 

  •  ที่ปรึกษาพิเศษในกิจกรรมพระพุทธศาสนา (Special Advisor on the Buddhist Affairs) ในเลขาธิการใหญ่ องค์การสมัชชาศาสนาเพื่อสันติแห่งโลก ( World Conference on Religion and Peace-WCRP)
  • ผู้แทนหลัก (Main Representative) องค์การ WCRP ประจำสำนักงานสหประชาชาต ณ กรุงเทพฯ ( ESCAP)
  • หัวหน้าฝ่ายกิจการต่างประเทศ มูลนิธิ ๕ ธันวามหาราช ผู้จัดทำ www.belovedking.com & www.belovedqueen.com
  • อาจารย์พิเศษภาควิชาศาสนาและปรัชญา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และศูนย์ไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • กรรมการจริยธรรม คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อาจารย์วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์