ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง

อาจารย์เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ/หมายเลขสมาชิก 008 เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550

สถานที่ติดต่อ 40/9 หมู่บ้านประชานิเวศ 1 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ 02 580 0021, 0846412555 โทรสาร 02 580 2301 E-mail. Kpongpanich@hotmail.com

วุฒิการศึกษา

อาชีพก่อนได้รับการแต่งตั้ง นักหนังสือพิมพ์

ประสบการณ์ที่สำคัญ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์มงกุฏไทย