ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาคและความเป็นธรรม และอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง

ประวัติการศึกษา

  • เศรษฐศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สตรีศึกษา)  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์

  • สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2540 และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 2540
  • กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (ชุดแรก) ดำรงตำแหน่ง ปี 2544 – 2552
  • รองประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย  ดำรงตำแหน่ง ปี 2554 – 2558 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นสูงสุด มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นสูงสุด มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นที่ 1 ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)