ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก

 ประวัติการศึกษา

 1. สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก กทม. ในปี พ.ศ.2512
 2. สำเร็จปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ (ศ.บ.เกียรตินิยมดี) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปี พ.ศ.2516
 3. สำเร็จปริญญาโททางรัฐศาสตร์ (A.) จาก University of Bridgeport สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ.2522
 4. ไปศึกษาดูงานที่ Washington State University สหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ.2529-2531
 5. สำเร็จปริญญาตรีทางกฎหมาย (น.บ.) จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในปี พ.ศ.2541
 6. สำเร็จปริญญาเอกทางศึกษาศาสตร์ (Doctor of Philosophy หรือ D.) ในปี พ.ศ.2549 จาก The University of Queensland, ออสเตรเลีย

ผลงานทางวิชาการ

หนังสือ

 1. Provincial Government and Administration as the Local State Government and Administration in Thailand เขียนเสร็จในปี พ.ศ.2522 จำนวน 257 หน้า
 2. ลัทธิการเมืองและลัทธิเศรษฐกิจ เขียนเสร็จในปี พ.ศ.2529 ปรับปรุงในปี พ.ศ.2534 จำนวน 266 หน้า
 3. พัฒนาการทางการเมือง เขียนเสร็จในปี พ.ศ.2539 ปรับปรุงใหม่ในปี พ.ศ.2541 จำนวน 701 หน้า
 4. Tertiary Education Reform in Thailand : A Case Study of the Reform at a Rajabhat Institute เขียนเสร็จในปี พ.ศ.2549 จำนวน 306 หน้า
 5. ความคิดทางการเมืองของจอห์น ล็อก เขียนเสร็จในปี พ.ศ.2557 จำนวน 167 หน้า
 6. ความคิดทางการเมืองของทอมัส อะไควนัส เขียนเสร็จในปี พ.ศ.2557 จำนวน 335 หน้า
 7. ความคิดทางการเมืองของออกัสติน เขียนเสร็จในปี พ.ศ.2557 จำนวน 266 หน้า

งานวิจัย

 1. แนวทางการส่งเสริมนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีนให้มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 2557 จำนวน 131 หน้า

ประวัติการรับราชการ

 1. เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2522 ตำแหน่งอาจารย์ 1 วิทยาลัยครูกำแพงเพชร กรมการ ฝึกหัดครู
 2. ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 3 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2523
 3. ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 1 ระดับ 4 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2523
 4. ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 5 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2527
 5. ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ 2 ระดับ 6 เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2534
 6. ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2537
 7. ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 7 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2539
 8. ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2542
 9. ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 8 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2545
 10. ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2545
 11. ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ระดับ 9 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร จนเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2552
 12. ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ประจำบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2552 – 1ตุลาคม 2556
 13. ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2556 – ปัจจุบัน

สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ

ทฤษฎีการเมือง ปรัชญาการเมือง การบริหารรัฐกิจ การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจีน เศรษฐศาสตร์การเมือง การวิจัย พัฒนาการทางการเมือง ระบบการเมืองเปรียบเทียบ

วิชาที่เคยสอน

 • องค์การแห่งการเรียนรู้
 • การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจีน
 • ทฤษฎีและระเบียบวิธีเพื่อการค้นคว้าวิจัย
 • เขตการค้าเสรี จีน – อาเซียน
 • ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคม
 • ทฤษฎีการเมืองและสังคมวิทยาการเมือง
 • เศรษฐกิจการเมืองไทย
 • ระบบการเมืองเปรียบเทียบ
 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน
 • Introduction to Public Administration
 • โลกาภิวัตน์ทางการเงิน การค้า และการลงทุน

งานที่มีความสนใจ

สนใจในการเขียนหนังสือ ตำรา บทความ และบทวิจารณ์ โดยมีการนำเสนอสู่สาธารณะในรูปแบบการตีพิมพ์เผยแพร่ ทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์ผ่านหนังสือ วารสาร และนิตยสาร เคยเป็นผู้ช่วยบรรณาธิการวารสารพิกุล ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 2542 – 2552 ผู้ช่วยบรรณาธิการ (ประจำฉบับมกราคม – มิถุนายน 2557) ของวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2557

ตำแหน่งหน้าที่การงานอื่น

 • กรรมการตรวจดุษฎีนิพนธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต 2552-2556
 • กรรมการตรวจดุษฎีนิพนธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2556 – ปัจจุบัน
 • กรรมการประเมินการสอนระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2556 – ปัจจุบัน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทาง วิชาการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2550 – ปัจจุบัน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ตรวจและประเมินคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 2554 – ปัจจุบัน