ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์

Mrs. Jurailux Kateburome

ที่อยู่ปัจจุบัน 71/191 หมู่บ้านเมืองเอกโครงการ1 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0819870507

วุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี กศ.บ. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันพ.ศ.2523
  • ปริญญาโท สม.ม. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2528

การทำงาน

มหาวิทยาลัยรังสิต ตั้งแต่ 15 เม.ย. 2529 – ปัจจุบัน

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

ตำแหน่งในอดีต

หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์  มิถุนายน 2554 – มิถุนายน 2556

วิชาที่รับผิดชอบ-ปัจจุบัน

  • ความรู้ทั่วไปทางสังคมวิทยา  มนุษย์กับสังคม
  • ความรู้ทั่วไปทางมานุษยวิทยา  สังคมมนุษย์

ผลงานวิชาการ

  • เอกสารประกอบการสอนวิชาสังคมมนุษย์
  • เอกสารประกอบการสอนวิชาความรู้ทั่วไปทางมานุษยวิทยา
  • E-Learning วิชาสังคมมนุษย์

ประสบการณ์

พ.ศ. 2543 – 2546  ติดตามสามี ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยทูตทหารบก ณ กรุง Berlin   Germany

พ.ศ. 2549 – 2552 ติดตามสามี ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยทูตทหารบก ณ กรุง Moscow   Russia