ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง

ว่าที่ร้อยตรีฟ้าลั่น กระสังข์

โทรศัพท์มือถือ. 08-70354356 E-mail. falun.k@rsu.ac.th

ประวัติด้านการศึกษา

  • ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต 2557
  • สังคมสงเคราะห์ศาสตร มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (สาขาพัฒนาชุมชน) 2553
  • สังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต (สาขาพัฒนาชุมชน) 2550

ประสบการณ์การทำงานในอดีต-ปัจจุบัน

  • อาจารย์สอนมวยไทย วิทยาลัยนานาชาติ ปี 2552-ปัจจุบัน
  • ทำงานฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ ปี 2552-2554
  • ทำงานด้านประกันสุขภาพวิทยาลัยนานาชาติ ปี 2552-2554
  • ปัจจุบันอาจารย์สอน ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม สาขาวิชาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมือง ปี 2555-ปัจจุบัน

 ผลงานด้านงานวิจัย

  • โครงการวิจัยเรื่อง นวัตกรรมการพึ่งตนเองด้านอาหาร ของกลุ่มกสิกรรมธรรมชาติสองสลึง ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ปี 2556
  • โครงการวิจัยเรื่อง นวัตกรรมเครื่องมือทางสังคมที่เหมาะสมต่อการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ของชุมชนรางหวาย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ปี 2557 (ทำคู่กับ ดร.นิ่มนวล วิเศษสรรพ์  คณบดีคณะบัญชี)
  • โครงการวิจัยเรื่อง กระบวนทัศน์พัฒนาแผนแม่บทชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเทศบาลตำบล บางพระ จังหวัดชลบุรี ปี 2557 (กำลังดำเนินการ) สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต 2556 -ปัจจุบัน