ตำแหน่ง: หัวหน้าภาควิชาสาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง

ตำแหน่งงานในอดีต

 • หัวหน้าภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์
 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม
 • รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี บธ.บ. (การจัดการ) ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 • Mini M.B.A. ม.รังสิค
 • ปริญญาโท รป.ม. สาขาการจัดการสำหรับนักบริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

สาขาที่เชี่ยวชาญ ทางด้านการบริหารการจัดการ

สาขาที่มีความสนใจ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ความเป็นตนเอง จริงใจ

 ประสบการณ์ในการสอน                  

 1. วิชา PSY 311 การพัฒนาตนเอง
 2. วิชา PSY 312 ระเบียบพิธีปฏิบัติทางสังคม
 3. วิชา LOB 126 การจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์
 4. วิชา LOB 321 การพัฒนาทักษะการบริหาร
 5. วิชา LOB 423 ภาวะผู้นำกับการทำงานเป็นทีม
 6. วิชา SOI 416 การบริหารจัดการ : ศึกษาเฉพาะเรื่อง

ผลงานวิชาการ วิชา การพัฒนาตนเอง

หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ” และ “การสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี”

E-Mail: daranee.in@rsu.ac.th