ตำแหน่งทางบริหาร : ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการศึกษา

 • พ.ศ. 2538  วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • พ.ศ. 2541  สังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาบัณฑิต  สาขาสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • พ.ศ. 2556  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ประวัติการทำงาน

 • พ.ศ. 2541-2542 นักวิจัย สำนักงานพัฒนาชุมชนเมือง (ปัจจุบันคือ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน
 • พ.ศ. 2542-2545 ผู้ประสานงาน มูลนิธิชุมชนไท
 • พ.ศ. 2546- ปัจจุบัน อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

ตำแหน่งบริหาร

 • พ.ศ. 2554-2555 รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
 • พ.ศ. 2555- 2556 หัวหน้าภาควิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
 • พ.ศ. 2556-2558 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และหัวหน้าหลักสูตรผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
 • พ.ศ. 2558-ปัจจุบัน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

 งานวิจัย

 • 2546  คณะวิจัย สำรวจสถานภาพงานวิจัยด้านสังคมวิทยา ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ       อัตลักษณ์และกลุ่มชาติพันธุ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ศ.(พิเศษ)ดร.ชลธิรา สัตยาวัฒนา หัวหน้าโครงการ
 • 2548   หัวหน้าโครงการ “ฉันสูบบุหรี่ทำไม ?” : สาเหตุ ค่านิยม พฤติกรรม และทางออกของสตรีและสตรีวัยรุ่น” ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • 2552   โครงการรักษ์คลองของคนใกล้น้ำ ในพื้นที่คลองเปรมประชากร บริเวณหมู่ 5 และหมู่ 7 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • หัวหน้าโครงการวิจัย “การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ : กรณีศึกษาหมู่บ้านเมืองเอก และชุมชนตำบลหลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี” ทุนสนับสนุนจาก สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
 • 2556 การศึกษาผลกระทบทางสังคมจากโครงการจัดการน้ำของรัฐบาล กรณีศึกษา ชุมชน ต.ศาลาครุ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 • 2557 โครงการสรรค์สร้างสังคมธรรมาธิปไตยในโรงเรียนเพื่อแก้ปัญหาสังคม ในพื้นที่โรงเรียนเขต อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 2 โรงเรียน ทุนสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: 081-2404248