Chatwarun Ongkasing,E.d.D.

 • รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
 • รองผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง

สถานที่ติดต่อ: วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  อาคาร 2 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรังสิต  ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี  12000  

E-mail: chattrsu@gmail.com 

มือถือ: 081-4469699

 ประวัติการศึกษา

 • 2523-2527 บริหารธุรกิจบัณฑิต   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • 2537-2539 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • 2540-2545 การศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาพัฒนศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการทำงาน

 • 2554 – ปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม และผู้อำนวยการหลักสูตรศิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
 • 2550 – 2554 อาจารย์ประจำ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)
 • 2547 – 2550 รองประธานบริษัทสื่อสุขภาพ ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. รายการ “โลกใบเดียวกัน” เป็นรายการนำเสนอ เกี่ยวกับชุมชนในมิติต่างๆ ทางด้านสังคม , สุขภาพ, การศึกษาและการเรียนรู้ ฯลฯ
 • 2545 – 2547 ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์
 • 2532 – 2544 วิทยากรอบรมด้านการบริหารและความเป็นผู้นำ เช่น การบริหารจัดการความ เปลี่ยนแปลง, การทำงานเป็นทีม, การเจรจาต่อรอง, การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ให้กับหน่วยงานราชการและภาคธุรกิจเอกชน
 • 2545 – 2527 สำนักงานพัฒนาบุคคล การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผลงานวิจัย

 • 2543 โครงการวิจัยพัฒนาดัชนีความเข้มแข็งของชุมชน สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
 • 2545 โครงการวิจัยและประเมินผลกองทุนหมู่บ้าน สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • 2547 โครงการวิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข” สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
 • 2550 โครงการวิจัยเรื่อง “โครงการประเมินผลพันธมิตรสุขภาพ สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
 • 2549 – 2552 โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการระบบบริการสุขภาพชุมชน ต.โคกกระชาย อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา สนับสนุนโดย สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 • ฉัตรวรัญ องคสิงห์. “ระบบกายภาพบำบัดของประชาชนไทยในศตวรรษหน้า (พศ.2548-2557) วารสารกายภาพบำบัด ปี 2550 ปีที่ 29 ฉบับที่ 2: หน้า 56-68 บทความในการประชุมระดับชาติ
 • เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ “อนาคตระบบยาของคนไทยในระบบสุขภาพแห่งชาติในอีก 10 ปีข้างหน้า (พศ.2546-2555)” ในการประชุมวิชาการ “พลังแห่งปัญญา: สู่การพัฒนาหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า” จัดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) วันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2547 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพ
 • เอกสารประกอบการสัมมนา “องค์ความรู้เรื่องความเข้มแข็งของชุมชน: จากปรากฎการณ์สู่ทฤษฎีฐานราก” ในการประชุมวิชาการโครงการพัฒนาดัชนีความเข้มแข็งของชุมชน โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย วันที่ 28-29 กุมภาพันธ์ 2548 ณ ห้องสัมมนาสโมสรนายทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
 • เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ “ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ บนวิถีต้นทาง รายทางและปลายทาง ในโครงการทักษิณศึกษา กรณีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดโดยสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ วันที่ 17-19 สิงหาคม 2549 ที่มหาวิทยาลัยทักษิณ จ.สงขลา