ตำแหน่ง: อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง

การศึกษา

 • นบท. (เนติบัณฑิตไทย) สำนักอบรมกฎหมายเนติบัณฑิตยสภา 2547
 • น.ม. (กฎหมายธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย 2543
 • บธ.ม.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยรังสิต  2537
 • น.บ. (นิติศาสตร์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์    2532

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย

 • วิธี ศุภเวช, ชาญชัย  จิวจินดา   ความเป็นผู้นำของนายลี กวน ยู  ศึกษาช่วงดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ (ค.ศ.1959-1990)  การประชุมวิชาการ ในโอกาสครบรอบ 25 ปี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์   และการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา    ประจำปีการศึกษา 2556
 • พีระ  ศรีพิทักษ์ ชาญชัย  จิวจินดา ภาวะผู้นำของผู้บริหารสูงสุดขององค์การ กรณีศึกษา : บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด  การประชุมวิชาการ ในโอกาสครบรอบ 25 ปี วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์   และการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา    ประจำปีการศึกษา 2556

 เอกสารประกอบการสอน

 • SBP 605 คุณธรรม,จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับผู้นำ
 • SBP 613  การพัฒนาทุนทางสังคม และทุนมนุษย์
 • SBP 655  กฎหมายสำหรับการบริหารราชการ

 รายวิชาที่สอน

 1. SBP 605 คุณธรรม,จริยธรรมและธรรมาภิบาลสำหรับผู้นำ
 2. SBP 613 การพัฒนาทุนทางสังคม และทุนมนุษย์
 3. SBP 655 กฎหมายสำหรับการบริหารราชการ