ตำแหน่ง: หัวหน้าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง

E-mail : chanatnan@rsu.ac.th เบอร์โทรห้องพัก 0 2997 2222 ต่อ 1238

คุณวุฒิ            

  • ปริญญาตรี บธ.บ.(การจัดการ) มหาวิทยาลัยรังสิต
  • ปริญญาโท รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
  • ปริญญาเอก กำลังศึกษาต่อ รป.ด. (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยรังสิต

สาขาที่เชี่ยวชาญ           ทางด้านการจัดการ

สาขาที่มีความสนใจ      ทางด้านวัฒนธรรมองค์การ

ความเป็นตนเอง

Glory in life is not in never failing, But rising each time we fail.
ความสำเร็จในชีวิตไม่ใช่การไม่เคยพ่ายแพ้ แต่เป็นการลุกขึ้นได้ทุกครั้งที่ล้มลงต่างหาก

ประสบการณ์การสอน

วิชา PSY 311 การพัฒนาตนเอง

วิชา SOI 206 วัฒนธรรมองค์กร

วิชา PSY 209 จิตวิทยาอุตสาหกรรม

วิชา LOB 121 องค์การและการจัดการสมัยใหม่

วิชา LOB 221 องค์การแห่งการเรียนรู้

ผลงานทางวิชาการ

เอกสารประกอบการสอนของวิชา PSY 311 การพัฒนาตนเอง