ตำแหน่ง: หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์

ที่อยู่:วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม อาคารอุไรรัตน์ (ตึก 3) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 พหลโยธิน 87 ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 โทรศัพท์:          (66-8) 6182 – 6234  Email: arthit.t@rsu.ac.th

 ประวัติการศึกษา:

 • 2554, รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการระหว่างประเทศและการทูต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • 2550, รัฐศาสตรบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 สาขาที่มีความเชี่ยวชาญ        

 • ทฤษฎีในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations Theory; IRT)
 • การก่อการร้าย (Terrorism)
 • กรณีปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย

สาขาที่มีความสนใจ             

 • ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations; IR)
 • ความมั่นคงศึกษา (Security Studies)

 ประวัติการทำงาน

 • 2555 – ปัจจุบัน, อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
 • 2552 – 2555, เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักยุทธศาสตร์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้และชนต่างวัฒนธรรม สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
 • 2552, ผู้ช่วยสอนวิชา สหวิทยาการทางสังคมศาสตร์ (TU120) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

 ประสบการณ์ด้านงานวิจัย

 • “การจัดทำนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการแปลงไปสู่การปฏิบัติ” ของสำนักงานสภา
  ความมั่นคงแห่งชาติ เสนอต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุน
  การวิจัย (สกว.)
 • “การศึกษาสถานการณ์การก่อการร้ายข้ามชาติในประเทศไทย” ภายใต้การอุดหนุนงบประมาณวิจัยจากสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
 • โครงการ “ศึกษาวิจัยการบริหารงานที่เป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2557 (Best Practice)” ในความรับผิดชอบของวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
 • โครงการ “ศึกษาการพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการแผ่นดิน” ของสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) เสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
 • โครงการ “ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านงานทางในพื้นที่นำร่อง” ของสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TU-RAC) เสนอต่อกรมทางหลวงชนบท
 • โครงการ “พัฒนาขีดความสามารถการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในการกระจายอำนาจของส่วนราชการและภาคประชาชน” ของศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอต่อ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • โครงการ “วิเคราะห์ผลการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552” ของศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอต่อ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                     

 

ผลงานวิชาการ

 • บทความเรื่อง “การต่อต้านการก่อการร้าย: แนวทางจากแดนภารตะ (ศึกษายุทธศาสตร์การต่อต้านการก่อการร้ายของอินเดีย ค.ศ. 2001 – 2008)”  นำเสนอในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10
 • บทความเรื่อง “ศาสนากับการเมืองระหว่างประเทศ: มุมมองเชิงทฤษฎีและการทบทวนบางแง่มุมของนโยบายต่างประเทศอินเดีย ค.ศ. 1998 – 2004”  นำเสนอในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11
 • บทความ “ “เพราะ…จึงยอมไว้ใจ” : บททดลองศึกษามิติความไว้วางใจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านการทบทวนวรรณกรรมเชิงทฤษฎี และบางกรณีศึกษาการสร้างและการฟื้นคืนความไว้วางใจในต่างประเทศ” นำเสนอในงานชุมคน ชุมชน คนใต้ ครั้งที 3 เสียงจากผู้ไร้สิทธิ
 • บทความจากวิทยานิพนธ์เรื่อง “ “ความเป็นปัญหา” ที่ลอยอยู่เหนือพรมแดนรัฐชาติ: ศึกษาสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านบทบาทขององค์การความร่วมมืออิสลามและนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลอภิสิทธิ์” นำเสนอในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 12
 • บทความจากงานวิจัย เรื่อง “กระบวนการจัดทำนโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และกระบวนการแปลงไปสู่การปฏิบัติ: กรณีศึกษาเพื่อพัฒนาตัวแบบการจัดทำและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะภายใต้สภาวการณ์ความรุนแรง” (เป็นคณะผู้จัดทำ) เผยแพร่ในวารสารสถาบันพระปกเกล้า ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2555
 • บทความจากงานวิจัยเรื่อง “International Terrorism in Thailand: Situation, Prevention, and Solution” (ได้รับรางวัล Best Paper) นำเสนอใน the 1st International Conference on Security Study และเผยแพร่ใน PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research Volume 3 number 1 (2014)