ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง

สถานที่ติดต่อ: วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  อาคาร 3 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรังสิต  ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี  12000 E-mail: apirat.k@rsu.ac.th โทรศัพท์มือถือ: 084-1367366

ประวัติการศึกษา

 • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • รัฐศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต
 • หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือ รุ่นที่ 11 จัดโดย กรมกิจการพลเรือน กองทัพเรือ

ประวัติการทำงาน

 • 2557 – ปัจจุบัน  อาจารย์ประจำ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
 • 2552 – ปัจจุบัน ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
 • 2555 – ปัจจุบัน ผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ และประสานการประชุม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
 • 2555 – ปัจจุบัน ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
 • 2555 – ปัจจุบัน ผู้ประนีประนอมศาลแรงงานกลาง
 • 2555 – ปัจจุบัน วิทยากรอบรมด้านการบริหารและภาวะผู้นำ เช่น มนุษยสัมพันธ์ในองค์กร, การทำงานเป็นทีม, การประนีประนอม, การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล, การคิดเชิงประยุกต์และสร้างสรรค์, ภาวะผู้นำ ให้แก่องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
 • 2555 – 2556 ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดสมุทรสาคร
 • 2555 – 2557 อาจารย์พิเศษ  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
 • 2553-2555 อาจารย์ช่วยสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง (ระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต) วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
 • 2532 – 2550 ประธานกรรมการ บริษัท สิริพรเครื่องหนัง จำกัด

ผลงานวิจัย

 • 2551 ภาวะผู้นำของคุณวิกรม กรมดิษฐ์
 • 2552 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
 • 2556 ภาวะผู้นำของอธิการบดีกับประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาไทย

ผลงานที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

 • อภิรัตน์ กังสดารพร. “ภาวะผู้นำในสถาบันอุดมศึกษา: ปัญหาและกลยุทธ์การพัฒนา. วารสารศาสตร์แห่งผู้นำ ปี 2554 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2: หน้า 95-110
 • อภิรัตน์ กังสดารพร ฉัตรวรัญ องคสิงห์ และธีระ ชินภัทร รามเดชะ. “ภาวะผู้นำของอธิการบดีกับประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาไทย” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ปี 2556 ปีที่ 9 ฉบับที่ 15: หน้า 83-97

เอกสารประกอบการสอน

 • อภิรัตน์ กังสดารพร. “องค์กรและการจัดการสมัยใหม่ : New Organization and Management” LOB 121 , วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต, 2558.

ประวัติการฝึกอบรม

 • 2553 การอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากฏหมายว่าด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว” จัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรม
 • 2554 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความรู้กฏหมายศาลเยาวชนและครอบครัวสำหรับผู้พิพากษาสมทบและข้าราชการศาลยุติธรรม” จัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรม
 • 2554 การอบรมและการประชุมระดมสมองเรื่อง “การพัฒนาองค์กรด้านเด็ก เยาวชนและครอบครัว ในการจำแนก บำบัดแก้ไข ฟื้นฟู และติดตามเด็ก เยาวชน และครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม” จัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรม
 • 2554 การประชุมสัมมนาวิชาการผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค ๗ เรื่อง “เจตนารมณ์และที่มาของการแก้ไขกฏหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน” จัดโดยศาลยุติธรรมภาค ๗
 • 2555 โครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓” จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
 • 2555 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประนีประนอมและข้าราชการฝ่ายตุลาการและลูกจ้างศาลจังหวัดสมุทรสาคร จัดโดย ศาลจังหวัดสมุทรสาคร
 • 2555 โครงการสัมมนาด้านวิชาการ เรื่อง “กฏหมายศาลเยาวชนและครอบครัวฉบับใหม่ ประชาชนได้อะไร? จัดโดยสำนักกฏหมายและวิชาการศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม
 • 2555 การอบรมหลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการใช้จิตวิทยาในการให้คำปรึกษาแนะนำและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็ก เยาวชนและครอบครัว เป็นรายบุคคล (การฝึกอบรมผู้ให้คำปรึกษาแนะนำและผู้ประสานการประชุม) จัดโดยความร่วมมือระหว่างกรมสุขภาพจิตและศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
 • 2555 การอบรมผู้ขอขึ้นทะเบียนผู้ประนีประนอมประจำศาลเยาวชนและครอบครัว จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
 • 2555 การอบรมหลักสูตร “ความรู้กฏหมายแรงงานเบื้องต้นและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีแรงงานในศาลแรงงานกลาง” จัดโดยศาลแรงงานกลาง
 • 2555 การอบรมในโครงการ “เทคนิคและวิธีไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว และเรียกร้องค่าเสียหายในคดีอาญา” จัดโดย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
 • 2555 โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสู่ชุมชน จัดโดย ศาลจังหวัดสมุทรสาคร
 • 2555 โครงการอบรมเพื่อเตรียมการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาล หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” โดยสำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม
 • 2555 การอบรมโครงการ “การไกล่เกลี่ยเพื่อลดภาวะความรุนแรงในครอบครัว” จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร
 • 2555 การอบรมและฝึกปฏิบัติการทำหน้าที่ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว ตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๓ จัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรม
 • 2555 โครงการอบรมความรู้ในเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยสำนักระงับข้อพิพาท สำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมกับ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ และสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฏหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
 • 2556 โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง “กฎหมายที่บังคับใช้และเกี่ยวข้องกับศาลเยาวชนและครอบครัว: การดูสำนวนคดีอาญาและคดีครอบครัว จัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร

รายวิชาที่สอน

 • การพัฒนาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง
 • ระบบสารสนเทศสำหรับผู้นำ
 • การพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
 • การสัมมนาการจัดการ