ตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง (การศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต)

ประวัติการศึกษา

 • ปี 2518 นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  (เกียรตินิยม เหรียญทอง)
 • ปี 2521 นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปี 2533 นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเลสเตอร์ ประเทศสหราชอาณาจักร

ประวัติการรับราชการ

 • ดำรงตำแหน่งอาจารย์ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2522
 • ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2525
 • ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ เมื่อวันที่   8  มีนาคม 2534

ผลงานด้านบริหาร

 • รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิรัชกิจ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ พ.ศ. 2548-2549
 • หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ พ.ศ. 2542-2544รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการวิชาการ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาฯ พ.ศ. 2541-2543

ผลงานด้านวิชาการ

ตำรา

 • สื่อสารมวลชนเบื้องต้น : สื่อมวลชน สังคม และวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ ๔), กรุงเทพ: สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. (บรรณาธิการและเขียนร่วม), 2547.
 • ระบบวิทยุและโทรทัศน์ไทย: โครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองและผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพ (พิมพ์ครั้งที่ ๒), กรุงเทพ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
 • จินตทัศน์ทางสังคมในภาษาสื่อมวลชน: ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ มิวสิควิดีโอ ข่าว และโฆษณา (บรรณาธิการร่วมกับถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ และศุจีรา สุวีรานนท์), กรุงเทพ: โครงการสื่อสันติภาพ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.
 • อารมณ์ขันในสื่อมวลชน, กรุงเทพ: โครงการหนังสือชุดวิจัยและพัฒนานิเทศศาสตร์, โครงการสื่อสันติภาพ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536.

หนังสือ

 • ปิดหู ปิดตา ปิดปาก: สิทธิเสรีภาพในมือธุรกิจการเมืองสื่อ (บรรณาธิการ), กรุงเทพ: โครงการ UNESCO Chair in Freedom of Expression และโครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2548.
 • สื่อมวลชนในยุคปฏิรูป, กรุงเทพ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2545.
 • การสื่อสารและการครอบงำทางวัฒนธรรม (แปล) พิมพ์ครั้งที่ ๒, โครงการสื่อสันติภาพ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544.
 • จับจ้องมองสื่อ : ทัศนวิพากษ์ก้าวใหม่ในเขาวงกตของสื่อสารมวลชนไทย (ร่วมกับ สุภาพร โพธิ์แก้ว, เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์, อวยพร พานิช, ไศลทิพย์ จารุภูมิ และวิลาสินี พิพิธกุล), ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ และคณะ – บรรณาธิการ,โครงการสื่อสันติภาพ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541.

ด้านวิจัย

 • สื่อและสิทธิการสื่อสารของประชาชนฟิลิปปินส์, The Nippon Foundation, Asian Public Intellectuals Felllowship, 2548.
 • แนวทางการพัฒนากฎหมายว่าด้วยวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในประเทศไทย (ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ วรัญญู), สภาวิจัยแห่งชาติ,
 • บทบาทของรัฐทางด้านสื่อสารมวลชน: ข้อเสนอร่าง พ.ร.บ. วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ฉบับใหม่ (ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.วรพจน์ วิศรุตพิชญ์, รองศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ วรัญญู และมุขเมธิน กลั่นนุรักษ์), มูลนิธิเอเชีย, มูลนิธิสื่อสร้างสรรค์,  สถาบันนโยบายศึกษา,
 • Thailand” in Anura Goonasekera and Lee Chun Wah (eds.) Asian Communication Handbook 2003, Singapor: Asian Media Information and Communication Centre (AMIC) and School of Communication Studies, Nanyang Technological University, 2003.
 • Portrayal of Children in the News: Thailand country report  (with Metta Vivattananukul), Asian Media Information and Communication Centre (AMIC) & UNICEF, 2000.