รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ กล่าวว่า คำว่า “นวัตกรรมสังคม” หมายถึง การที่มนุษย์เรามีความคิดใหม่ ทำใหม่ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และที่สำคัญคือ สิ่งใหม่นี้ต้องเป็นประโยชน์กับมนุษย์ด้วยกันในสังคม เช่นทำให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้มนุษย์มีความเท่าเทียมกันทางสังคมและทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ทำให้มนุษย์มีเสรีภาพในการที่จะคิด ที่จะเขียน ในการที่จะแสดงออกได้ดียิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น นวัตกรรมทางสังคก็คือความคิดใหม่ที่จะเป็นประโยชน์เพื่อสังคมของมนุษยชาติ

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมเป็นสถานที่ๆ จะสร้างแรงบันดาลใจ ที่จะช่วยรักษาจินตนาการของนักศึกษา เราสนใจที่จะให้นักศึกษาสามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหา คิด ถกเถียงและอภิปราย เราต้องการคนที่สามารถจะคิดแก้ปัญหาในเรื่องหนึ่งๆ ได้มากกว่าหนึ่งทางเลือก หรือว่าหนึ่งมุมมอง

ดังนั้นถ้าหากว่าท่านเป็นคนที่เชื่อว่าความจริงไม่ได้มีสิ่งเดียว ความจริงมีได้มากกว่าหนึ่งอย่าง และถ้าท่านเชื่อว่าความจริงไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นความจริงที่ถาวรตลอดไป ความจริงในวันนี้อาจจะไม่ใช่ความจริงในวันข้างหน้า หรือความที่ไม่จริงในวันนี้ ในอนาคตอาจจะกลายเป็นความจริงของสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมเราสอนเรื่องพวกนี้

หลักสูตรของเราในระดับปริญญาตรี โทและเอก เรามีหลักสูตรทางด้านผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง ซึ่งนักศึกษาของเราทุกระดับไม่ได้เรียนแบบเดียวกับหลักสูตรทั่วๆ ไปในประเทศไทยที่เป็นหลักสูตรเชิงเดี่ยว เช่นเรียนการเมืองอย่างเดียว หรือเรียนทางปรัชญาอย่างเดียว หรือเรียนทางเศรษฐกิจอย่างเดียว แต่เราเรียนแบบสหวิทยาการ คือมีทั้งเศรษฐกิจ การเมือง ปรัชญาและอีกหลายๆ เรื่อง ดังนั้นบัณฑิตของเราจะเป็นบัณฑิตที่ไม่ได้มองปัญหาเฉพาะเพียงด้านใดด้านหนึ่ง แต่ว่าจะสามารถมองปัญหาได้จากหลายมุมมอง

ในระดับปริญญาตรีของเราก็เปิดมากว่าสิบปี ในระดับปริญญาโท เราก็มีทั้งการเรียนในชั้นเรียนวันเสาร์และอาทิตย์ และก็มีหลักสูตรการเรียนออนไลน์ที่สามารถจะเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา เช่นที่บ้านในตอนค่ำๆ ในช่วงสองทุ่มถึงสี่ทุ่ม และในระดับปริญญาเอกก็เรียนวันเสาร์และอาทิตย์

นอกจากนี้หลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดใหม่ คือหลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม ก็เป็นหลักสูตรที่ท่านไม่สามารถจะหาที่เรียนได้ในประเทศไทย ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รวมเอาความรู้ทางทฤษฎีสังคมศาสตร์ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งถึงทฤษฎีล่าสุดมาให้นักศึกษาได้เรียน แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือ นักศึกษาจะได้เรียนวิชาใหม่ๆ ที่หาเรียนที่อื่นไม่ได้นอกจากที่นี่ เช่น วิชาการเป็นผู้ประกอบการทางสังคม วิชาทางด้านธรรมาภิบาล บรรษัทภิบาล และวิชาที่ทำให้เราเข้าใจคำว่า “คอรัปชัน” เป็นอย่างไร เรียนเรื่องของสิ่งแวดล้อม เรียนเรื่องที่จะทำให้เราสามารถที่จะทำในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมได้ เพราะฉะนั้นหลักสูตรใหม่นี้ก็จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและกับสังคมไทยในแง่ของภาพรวมอย่างมาก และจะทำให้นักศึกษาจะมีบทบาทสำคัญในการที่จะไปเติมเต็มในเรื่องของการลดช่องว่างของการไม่เท่าเทียมกันในสังคม นอกจากนี้เราก็มีหลักสูตรปริญญาโทอีกหลักสูตรหนึ่งคือ หลักสูตรจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก ซึ่งก็เป็นหลักสูตรที่เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ สำหรับท่านที่สนใจในรายละเอียดของแต่ละหลักสูตร ก็สามารถเข้ามาดูที่เวบไซต์ของวิทยาลัยได้