ตำแหน่ง: รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี : ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ) เกียรตินิยมอันดับ 2, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ปริญญาโท : M.A. (Social Service Administration), The University of Chicago, USA.
  • ปริญญาเอก : Ph.D. (Education), Cornell University, USA.

เชี่ยวชาญสาขาวิชา

  • วิธีวิทยาเชิงคุณภาพและจริยธรรมการศึกษาเพื่อปลูกจิตสำนึกวิพากย์
  • การศึกษากับการพัฒนาสังคมการสังคมสงเคาระห์ชุมชน