คำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการวิทยาลัย

วุฒิการศึกษา

ปริญญาตรี

  • บธ.บ.(การเงินและการลงทุน) มหาวิทยาลัยรังสิต (2556)

ปริญญาโท

  • กำลังศึกษาต่อ  บธ.ม. (การเงินและการลงทุน) มหาวิทยาลัยรังสิต

E-mail                 Rujira.s@rsu.ac.th  , g_rujira@hotmail.com

โทรศัพท์               084-959-9313