เจ้าหน้าที่หลักสูตร M.A. Leadership

นางสาวปราณทิพย์  รักษามั่นคง

ที่อยู่ หมู่บ้านเสนานิเวศน์ 1

เบอร์ภายใน 02-6175855-58 ต่อ 102

เบอร์มือถือ 086-4151674

E-Mail : prantip.r@rsu.ac.th

คุณวุฒิ นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) สาขาวิชาโฆษณา  ม.รังสิต ปีที่จบ 2556