เจ้าหน้าที่หลักสูตรจีนและอาเซียนในระบบเศรษฐกิจโลก

นางสาวบงกชกาญจน์  สุนทรพฤกษ์

ประวัติการศึกษา

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา   ปีที่จบ 2546

เบอร์ที่ทำงาน 02-5339697

E-Mail: bongkochkarn.s@rsu.ac.th