เลขานุการวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

E-Mail  miwa2_96@hotmail.com เบอร์มือถือ 086-8714737

คุณวุฒิ วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.รังสิต ปีที่จบ 2552

และ กำลังศึกษา คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (สม.ม.) สาขาวิชาการวิจัยทางสังคม ม.ธรรมศาสตร์