หลักสูตรผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง ในมุมมองของ คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงหลักสูตรผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง ในฐานะของ ประธานกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสัง ธุรกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต “ผมรู้สึกยินดีที่มหาวิทยาลัยรังสิตมีทางเลือกให้กับนักศึกษาในการมาเรียนสาขาวิชาผู้นำสังคม ธุรกิจและการเมือง ซึ่งผมคิดว่าเป็นหลักสูตรที่จะทำให้นักศึกษามีโลกทัศน์ที่กว้าง สามารถเชื่อมโยงปรากฎการณ์ต่างๆ ในทางสังคม ธุรกิจและการเมืองเข้าด้วยกัน…

นวัตกรรมสังคมในมุมมองของ ร.ศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์

รศ.ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์ กล่าวว่า คำว่า “นวัตกรรมสังคม” หมายถึง การที่มนุษย์เรามีความคิดใหม่ ทำใหม่ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และที่สำคัญคือ สิ่งใหม่นี้ต้องเป็นประโยชน์กับมนุษย์ด้วยกันในสังคม เช่นทำให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทำให้มนุษย์มีความเท่าเทียมกันทางสังคมและทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ทำให้มนุษย์มีเสรีภาพในการที่จะคิด ที่จะเขียน ในการที่จะแสดงออกได้ดียิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น นวัตกรรมทางสังคก็คือความคิดใหม่ที่จะเป็นประโยชน์เพื่อสังคมของมนุษยชาติ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมเป็นสถานที่ๆ จะสร้างแรงบันดาลใจ…

มุมมอง นวัตกรรมสังคม คืออะไร เพื่ออะไร โดย รศ.วิทยากร เชียงกูล

รศ.วิทยากร เชียงกูล คณบดีกิตติคุณ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต นวัตกรรมสังคม (Social Innovation) คือ การคิดค้นและทำอะไรใหม่ในทางสังคม เป็นคำที่ใช้ทั้งในความหมายทั่วไป และในความหมายเฉพาะที่หมายถึง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม คณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยรังสิตที่ก่อตั้งมา 10 ปีแล้ว มีการสอน การเรียน การวิจัย และผลิตบัณฑิตสาขาผู้นำทางสังคม…

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ในมุมมองของ ดร.ฉัตรวรัญ องคสิงห์

ดร.ฉัตรวรัญ องคสิงห์ รองคณบดีฝ่ายบริหารวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ได้สรุปมุมมองเกี่ยวกับวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมจากการประชุมสัมมนาความหมายของนวัตกรรมสังคม ดังนี้ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมเกิดขึ้นได้อย่างไร เส้นทางวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมเกิดขึ้นอย่างชัดเจน ด้วยการตั้งคำถามกับศาสตร์เชิงเดี่ยวอย่างเช่นบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือ บัญชี ที่ผลิตบัณฑิตออกมาแบบเฉพาะทาง โจทย์ในขณะนั้นคือความต้องการศาสตร์ที่เกิดจากการบูรณาการ และเป็นสหวิทยาการที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาสังคมได้ โดยการมองปัญหาอย่างรอบด้าน ในระยะแรก พยายามทำให้เป็นในรูปแบบเดียวกับหลักสูตรปรัชญา การเมือง และเศรษฐกิจ…

มุมมอง “นวัตกรรมสังคม” โดย ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ

ดร.รัตพงษ์ สอนสุภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ให้มุมมองไว้ในบทความเรื่อง “นวัตกรรมสังคม…เรื่องจากคำบอกเล่า” ดังนี้ ผมไม่ได้มีภูมิหลังสัมพันธ์อะไรเลยกับวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิต เคยได้ยินชื่อบ้างแต่ไม่ได้สนใจเป็นพิเศษ เพราะผมไม่ได้มีเป้าหมายว่าจะมาเกี่ยวข้องกับวิทยาลัยแห่งนี้แต่อย่างใด หลังจากจบปริญญาเอกแล้ว ผมพอมีทางเลือกอยู่บ้างเกี่ยวกับสถานที่ทำงาน ทางเลือกแรก เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่และมีชื่อเสียงชั้นนำของประเทศ (ขอสงวนชื่อ….) เป็นความใฝ่ฝันของผมมาโดยตลอดว่า ผมต้องการไปสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยแห่งนั้น แต่ด้วยเวรกรรมหรือโชควาสนาก็ไม่รู้ กลับส่งผมมาทำงานที่วิทยาลัยนวัตกรรม…

มุมมองนวัตกรรมสังคมกับความท้าทาย “ผู้มาใหม่” โดย อ.สุริยะใส กตะศิลา

อ.สุริยะใส กตะศิลา อาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า ไม่ง่ายเลยสำหรับผม ที่จะกล่าวถึงในลักษณะเป็นการกล่าวต้อนรับ“นักศึกษาใหม่” ในยุคสมัยที่เรามักเรียกกันว่า “สังคมสมัยใหม่” ที่วิถีชีวิตผู้คนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วทั้งในเชิงเนื้อหา คุณค่า และรูปแบบการใช้ชีวิตซึ่งดูเหมือนถูกจัดระเบียบใหม่กันหมด กระทั่งต้องจัดแบ่งมนุษย์ออกเป็นรุ่นๆ เป็นช่วงๆ หรือที่เรียกกันว่า เจเนอเรชั่น (Generation)…

“นวัตกรรมสังคม”คือคำตอบของสังคม

ดร. สมิทธ์ ตุงคะสมิต อาจารย์ประจำวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวว่า เมื่อหลายปีก่อนตอนไปนำเสนองานวิจัย ผมเคยถูกตั้งคำถามโดยศาสตราจารย์ผู้มีชื่อเสียงทางเศรษฐศาสตร์ในสหรัฐอเมริกาท่านหนึ่งว่า “คุณเชื่อจริงๆ หรือว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปได้?” ท่านยักคิ้วหลิ่วตาทำนองเย้ยหยัน ว่าแล้วท่านก็ฟันธงเลย โดยไม่ปล่อยให้ผมได้ตอบคำถามว่า “ทุกๆ อย่างที่มนุษย์ทำ ไม่ว่าเรื่องธุรกิจ สังคม หรือการเมือง ก็เพื่อประโยชน์สูงสุดในกรอบของตัวเองเท่านั้น” คำพูดของศาสตราจารย์ท่านนั้นยังคงก้องอยู่ในความคิดของผมจนบัดนี้…

โลกาภิวัตน์นวัตกรรมสังคม : เข้าใจจีน เข้าถึงอาเซียน พัฒนาเศรษฐกิจไทย โดย รศ.นฤมิตร สอดศุข

โลกยุคไร้พรหมแดนแห่งโลกาภิวัตน์ที่สามารถติดต่อสื่อสารถึงกันปัจจุบันทันทีผ่านระบบออนไลน์ ทำให้โลกแคบลงและมนุษย์สามารถปฏิสัมพันธ์ต่อกันสลับซับซ้อนมากขึ้น จากที่เคยเป็นปฏิปักษ์ต่อกันเชิงอุดมการณ์เศรษฐกิจการเมืองในยุคสงครามเย็นระหว่างค่ายเสรีและค่ายคอมมิวนิสต์ ปัจจุบันต่างปรับท่าทีหันมาทำมาค้าขายกันมากขึ้นในยุคหลังสงครามเย็นโดยลดความเป็นศัตรูทางลัทธิอุดมการณ์ลง เมื่อทิศทางโลกเปลี่ยนไป คนไทยโดยเฉพาะนิสิตนักศึกษาก็จำต้องปรับตัวเรียนรู้ให้เท่าทัน ทั้งนี้ไม่เพียงจะเป็นประโยชน์ต่อความอยู่รอดของตนเองและสังคมไทยเท่านั้น แต่น่าจะยังประโยชน์ต่อมนุษยชาติและโลกโดยรวมด้วย เส้นทางเดินของสังคมไทยที่กำลังไหลเรื่อยไปตามกระแสทุนนิยม ทำให้การศึกษาไทยมีแนวโน้มพัฒนาไปในทางก้าวสู่ความทันสมัยเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ เพื่อผลิตบุคลากรสนองตอบการพัฒนาประเทศแนวนี้ ศักยภาพและขีดความสามารถของบัณฑิตไทยจึงโน้มเอียงไปในทางทักษะเชิงวิชาชีพในสาขาต่างๆเป็นสำคัญ ต่อกรณีนี้ก็ต้องนับเป็นความจำเป็นพื้นฐานที่ยากจะปฏิเสธ เพราะเป็นฟันเฟืองส่วนต่างๆ ที่จะช่วยให้เครื่องจักรหมุนไป ทว่าอย่างไรก็ดี ภายใต้สภาวะการแข่งขันรุนแรงดังกล่าว เรียกร้องให้แต่ละสังคมพัฒนาความรู้ความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ โดยเฉพาะจากระดับนิสิตนักศึกษาที่จะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนานวัตกรรมในมิติองค์รวม (Holistic)…