การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557

LOGO

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557

เรื่อง “นวัตกรรมสังคมกับการปฏิรูปประเทศไทย 360 องศา”

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ ห้อง 15-226 ห้องเธียเตอร์ อาคารมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก ปทุมธานี
โดย วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังก้ำวเข้ำสู่สังคมปฏิรูป จึงทำให้ข้อถกเถียงที่สังคมให้ควำมสำคัญอย่ำงมำกในเวลำนี้อยู่ที่ว่ำจะปฏิรูปเรื่องไหน ประเด็นอะไร และมีแนวทำงที่จะปฏิรูปอย่ำงไร ในฐำนะที่วิทยำลัยนวัตกรรมสังคม มหำวิทยำลัยรังสิตเป็นสถำบันอุดมศึกษำที่ทำหน้ำที่ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญำตรี โท และเอก จึงส่งเสริมกำรสร้ำงสรรค์งำนวิจัยของคณำจำรย์ รวมทั้ง ดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระของนักศึกษำให้มีเนื้อหำสำระสอดคล้องควบคู่ไปด้วย ดังนั้น วิทยำลัยนวัตกรรมสังคมจึงจัดกำรประชุมเพื่อเสนอผลงำนทำงวิชำกำรครั้งนี้ขึ้นเพื่อเป็นเวทีทำงควำมคิด แสดงควำมคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ระหว่ำงอำจำรย์ นักศึกษำ และนักวิชำกำรทั้งภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรนำผลกำรประชุมไปพิมพ์เผยแพร่ในรูปบทควำมทำงวิชำกำร (Proceedings) เชิงสร้ำงสรรค์นวัตกรรมสู่สังคม ทั้งนี้ในขอบเขตสำขำวิชำต่ำงๆ ทั้งด้ำนสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และสำขำอื่นๆ อำทิ รัฐศำสตร์ เศรษฐศำสตร์ สังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ นิติศำสตร์ อำชญำวิทยำ กำรบริหำรงำนยุติธรรม กำรพัฒนำ สิ่งแวดล้อม นิเทศศำสตร์ ศึกษำศำสตร์ ประวัติศำสตร์ ปรัชญำ ฯลฯ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีให้นักวิชำกำรทั่วไปนำผลงำนทำงวิชำกำรมำเผยแพร่แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน
2. เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงำนวิจัยและบทควำมทำงวิชำกำรของคณำจำรย์ รวมทั้ง ดุษฎีนิพนธ์วิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำของวิทยำลัยนวัตกรรมสังคม มหำวิทยำลัยรังสิต ตลอดจนคณำจำรย์และนักศึกษำมหำวิทยำลัยรังสิตและมหำวิทยำลัยอื่นๆ สู่สังคม
3. เพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนงำนวิจัย รวมทั้ง ดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ และกำรค้นคว้ำอิสระ ตลอดจนทักษะกำรนำเสนอผลงำนวิจัยของคณำจำรย์และนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
4. เพื่อจะได้มีเอกสำรตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปบทควำมทำงวิชำกำร (Proceedings)
5. เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยงำน องค์กร สถำบัน ศิษย์เก่ำและศิษย์ปัจจุบันของนักศึกษำวิทยำลัยนวัตกรรมสังคม มหำวิทยำลัยรังสิต

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
วิทยำลัยนวัตกรรมสังคม ศูนย์วิจัยนวัตกรรมสังคม สถำบันปฏิรูปประเทศไทย ชมรมนวัตกรรมกำรลงทุน และชมรมศิษย์เก่ำผู้นำฯ มหำวิทยำลัยรังสิต
ความร่วมมือในการจัดประชุมวิชาการ
วิทยำลัยนวัตกรรมสังคม มหำวิทยำลัยรังสิต คณะนิติศำสตร์ มหำวิทยำลัยรังสิต บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรังสิต คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏธนบุรี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ บริษัทบำงจำก จำกัด (มหำชน) ชมรมนวัตกรรมกำรลงทุน มหำวิทยำลัยรังสิต และองค์กรภำครัฐและภำคเอกชนอื่นๆ

ผู้เข้าร่วมประชุม
นักศึกษำ คณำจำรย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้ำรำชกำร นักธุรกิจ และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 250 คน
ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. สำมำรถทำให้นักวิชำกำรทุกมหำวิทยำลัยและนักวิชำกำรทั่วไปได้นำผลงำนทำงวิชำกำรมำเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นซึ่งกันและกันเพื่อให้ได้องค์ควำมรู้ใหม่ๆ
2. สำมำรถรวบรวมและเผยแพร่ผลงำนวิจัยของคณำจำรย์ รวมทั้ง ดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำของวิทยำลัยนวัตกรรมสังคม มหำวิทยำลัยรังสิตและมหำวิทยำลัยเครือข่ำยสู่สังคม
3. สำมำรถเสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพมำตรฐำนงำนวิจัย รวมทั้ง ดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ ตลอดจนทักษะกำรนำเสนอผลงำนวิจัยของคณำจำรย์และนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
4. ผลงำนวิจัยของคณำจำรย์ รวมทั้ง ดุษฎีนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระของนักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำของวิทยำลัยนวัตกรรมสังคม มหำวิทยำลัยรังสิต และมหำวิทยำลัยเครือข่ำย จะได้ตีพิมพ์เผยแพร่ในรูปเอกสำรบทควำมทำงวิชำกำร (Proceedings)
5. เกิดควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยงำน องค์กร สถำบัน ศิษย์เก่ำและศิษย์ปัจจุบันของนักศึกษำวิทยำลัยนวัตกรรมสังคม มหำวิทยำลัยรังสิต

Download เอกสารประชาสัมพันธ์

Download กำหนดการ

Download ดาวน์โหลด แบบตอบรับเข้าร่วมงาน

Download ตัวอย่างการเขียนบทความที่ 1

Download ตัวอย่างการเขียนยทความที่ 2

Download ตัวอย่างการเขียนบทความที่ 3

Download รูปแบบการเขียนบทความ

Download : Press Release