Learning by doing โดย นักศึกษาวิชาระเบียบพิธีปฏิบัติทางสังคม (PSY 312)

อาจารย์ดารณี อินทะแสน หัวหน้าภาควิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม กล่าวว่า ในการเรียนการสอนวิชาระเบียบพิธีปฏิบัติทางสังคม (PSY 312) ในเทอมนี้ ได้ให้นักศึกษาฝึกภาคปฏิบัติในลักษณะของ Learning by doing โดยมอบหมายให้จัดงาน Gala Dinner ขึ้น ตั้งชื่อว่างาน Social Etiquette Night Party 2014 ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกการเสริมภาพลักษณ์ของผู้นำ ฝึกการพูดในที่ชุมชนในโอกาสต่างๆ ฝึกฝนมารยาททางสังคม รวมถึงการทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา และการวางตัวให้เหมาะสมในโอกาสต่างๆ โดยจะจัดงานขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์