โครงการพัฒนาผู้นำการประกอบการทางสังคมและการเมือง

โครงการพัฒนาผู้นำการประกอบการทางสังคมและการเมือง

โครงการพัฒนาผู้นำการประกอบการทางสังคมและการเมือง (Social Entrepreneur Leadership) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง ปรัชญาของหลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เคารพในปรัชญาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีจุดสิ้นสุด มุ่งที่จะเป็นแหล่งบ่มเพาะ สร้างนักคิดและผู้นำที่มีทักษะและแรงบันดาลใจในความเป็นผู้นำ กระบวนการเรียนการสอนเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเพื่อค้นหาความถนัดของตนเอง นักศึกษามีความรู้ รู้จักคิด รู้จักการแก้ไขปัญหาและสามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่น บุคคลที่ต่างวัฒนธรรม และมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันได้อย่างมีความสุข บัณฑิตเป็นคนดี คนเก่ง และคนที่ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี เป็นผู้ที่ตื่นต่อการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน เสริมสร้างระบอบการเมืองแบบธรรมาธิปไตยและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงความสำเร็จของคนยุคถัดไป แนวทางของโครงการ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ตระหนักว่าประชากรวัยมีงานทำแล้ว ตลอดจนถึงวัยที่หมดภาระจากงานประจำหรือวัยหลังเกษียณ สนใจการทำประโยชน์ให้ทั้งทางสังคม ทางเศรษฐกิจและทางการเมือง บุคคลเหล่านี้ยังทรงคุณค่าต่อการพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม ประเทศชาติ และความกระตือรือร้นต่อความปรารถนาที่จะสร้างความดีงามให้เกิดขึ้น  ด้วยทุนทางสติปัญญาที่มีอยู่ สภาพร่างกายที่ยังแข็งแรง ทุนทางสังคม และด้วยประสบการณ์การเป็นนักบริหาร…

Read More

โครงการห้องเรียนภูมิปัญญาผู้นำ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 อาจารย์สุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิตและคณาจารย์ในภาควิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง ได้นำคณะนักศึกษาร่วมโครงการห้องเรียนภูมิปัญญาผู้นำ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ประจำปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยนำนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้ชุมชนต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ ชุมชนแพรกหนามแดง ชุมชนแหลมใหญ่ ชุมชนบางจะเกร็ง ดอนหอยหลอด ชุมชนบางแก้ว และชุมชนมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม เพื่อเรียนรู้สถานการณ์ของชุมชนและวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของชุมชน (ภาพกิจกรรมสามารถดูได้ใน Gallery)

Read More

นักศึกษาผู้นำฯ เอกธุรกิจ เข้าศึกษาดูงานธุรกิจรีไซเคิล วงศ์พานิช สาขาท่าทราย จังหวัดสมุทรสาคร

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.อภิรัตน์ กังสดารพร ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ฟ้าลั่น กระสังข์ อาจารย์หลักสูตรผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง นำกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรี เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการดำเนินงานธุรกิจรีไซเคิล โดยเข้าศึกษาที่ธุรกิจวงศ์พานิช สาขาท่าทราย จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมพล วาสนาพิตรานนท์ เจ้าของธุรกิจ เป็นผู้บรรยายและนำคณะเข้าดูงานในด้านต่างๆ 

Read More

การประชุมร่วมโครงการธุรกิจเพื่อสังคม ร้านกาแฟ คอรัปชั่น "ฉัน" ไม่ขอรับ ระหว่างสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) กับวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

การทุจริตคอรัปชั่นถือเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่มีความซับซ้อนและมีผลกระทบต่อชีวิตของคนในสังคมทุกระดับ ถึงแวลาแล้วที่คนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาและแสวงหาความโปร่งใส รับผิดชอบในหน้าที่และมีความยุติธรรม จะต้องลุกขึ้นรวมพลังกันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบและร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป จากแนวคิดดังกล่าวจึงนำมาสู่การหารือร่วมกันระหว่างสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) กับวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อจัดตั้งโครงการธุรกิจเพื่อสังคม ร้านการแฟ คอรัปชั่น "ฉัน" ไม่ขอรับ เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งจัดตัั้งขึ้นจากความร่วมมือของ 4 องค์กรหลักได้แก่  สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) True Coffee ร้านกาแฟคนไทย ที่มีรูปแบบการบริหารอย่างเป็นระบบ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเป็นฟันเฟืองการขับเคลื่อน องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น

Read More

คณะผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม เข้าอวยพรปีใหม่แด่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิต

วันที่ 11 มกราคม 2559 คณะผู้บริหารและคณาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม เข้าอวยพรปีใหม่แด่ท่านอธิการบดีและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรังสิต

Read More

นักศึกษาเอกธุรกิจกับการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ บริษัท เจ.ดี.พูลล์ จำกัด

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 น. ดร.อภิรัตน์ กังสดารพร ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต นำคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ไปยังบริษัท เจ.ดี.พูลล์ จำกัด เพื่อเรียนรู้การบริหารธุรกิจจากประสบการณ์จริงของผู้บริหาร และกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในยุคปัจจุบัน โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัทเจดีพูลล์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้

Read More