การแสดงปาฐกถาของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณหัวข้อ “ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในบริบทโลก”

การแสดงปาฐกถาของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณหัวข้อ “ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในบริบทโลก”

การแสดงปาฐกถาของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณหัวข้อ “ศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในบริบทโลก” เวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 เรื่อง "นวัตกรรมสังคมกับการปฏิรูปประเทศไทย 360 องศา" วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2558 โดยวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต

Read More
Leadership ของดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

Leadership ของดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ

Leadership ของดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ แน่นอนคงเป็นเรื่องยากที่จะหา ดร.สุรินทร์สอง ดร.สุรินทร์สาม แต่เราจำเป็นต้องสร้างผู้นำที่มี Leadership คล้ายๆ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ วิสัยทัศน์ทันโลก ลุ่มลึก มีจิตวิญญาณประชาธิปไตยและที่สำคัญให้เกียรติคน _______________________ ในช่วงที่ผมมาเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต ผมได้มีโอกาสร่วมงานกับ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ 3 ครั้งด้วยกัน ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2558 ครั้งนั้นวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ได้จัดสัมมนาวิชาการหัวข้อนวัตกรรมสังคมกับการปฏิรูปประเทศไทย โดยเราได้เชิญท่านมาปาฐกถาเรื่องขีดความสามารถของประเทศไทยในบริบทโลก ครั้งที่ 2 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ร่วมกับ สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย (FIT) จัดโครงการ “เยาวชนคิดสร้างชาติ ผู้ว่าฯหน้าใหม่ (THE GOVERNOR)” ผมได้มีโอกาสขึ้นเวทีเป็น commentator…

Read More
โครงการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น

โครงการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น

โครงการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมนำเสนอโครงการและจัดเสวนาในหัวข้อ “การต่อต้านคอรัปชั่น” รวมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อดังกล่าว ภายในงานมีคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมงานจำนวนมาก ณ โถงบริเวณชั้น 1 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (อาคาร 1) มหาวิทยาลัยรังสิต  

Read More
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

  ศึกษาดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี   โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา (ระดับ ปริญญาตรี) หลักสูตรสาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์และ นศ. รวม 62 คน เดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2560          

Read More
ศาสตร์พระราชา นัยยะสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศาสตร์พระราชา นัยยะสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประชุมนานาชาติ "ศาสตร์พระราชา นัยยะสำคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ในระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิตได้ร่วมกับม.ขอนแก่น ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ม.บูรพาและสถานฑูตอินเดียจัดให้มีการประชุมนานาชาติเรื่องศาสตร์พระราชา: นัยยะสำคัญเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (King Bhumibol’s Science: Critical Implications for Global Sustainability Movement) ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ  จ.ชลบุรี จุดมุ่งหมายของการจัดการประชุมครั้งนี้เพื่อน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคลื่อนต่อไปโดยนักคิด นักวิชาการ ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม และเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายในการสืบสานศาตร์พระราชา การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมประมาณ 200 คน นักวิชาการต่างชาติอาทิเช่นญี่ปุ่น ภูฏาน ตุรกี สหรัฐอเมริกา กัมพูชา เนปาลและอินเดีย ส่วนของไทยมีนักวิชาการ นักศึกษา…

Read More
โครงการพัฒนาผู้นำการประกอบการทางสังคมและการเมือง

โครงการพัฒนาผู้นำการประกอบการทางสังคมและการเมือง

โครงการพัฒนาผู้นำการประกอบการทางสังคมและการเมือง (Social Entrepreneur Leadership) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง ปรัชญาของหลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต เคารพในปรัชญาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่ไม่มีจุดสิ้นสุด มุ่งที่จะเป็นแหล่งบ่มเพาะ สร้างนักคิดและผู้นำที่มีทักษะและแรงบันดาลใจในความเป็นผู้นำ กระบวนการเรียนการสอนเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาเพื่อค้นหาความถนัดของตนเอง นักศึกษามีความรู้ รู้จักคิด รู้จักการแก้ไขปัญหาและสามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่น บุคคลที่ต่างวัฒนธรรม และมีวิถีชีวิตที่แตกต่างกันได้อย่างมีความสุข บัณฑิตเป็นคนดี คนเก่ง และคนที่ใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี เป็นผู้ที่ตื่นต่อการแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน เสริมสร้างระบอบการเมืองแบบธรรมาธิปไตยและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงความสำเร็จของคนยุคถัดไป แนวทางของโครงการ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต ตระหนักว่าประชากรวัยมีงานทำแล้ว ตลอดจนถึงวัยที่หมดภาระจากงานประจำหรือวัยหลังเกษียณ สนใจการทำประโยชน์ให้ทั้งทางสังคม ทางเศรษฐกิจและทางการเมือง บุคคลเหล่านี้ยังทรงคุณค่าต่อการพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม ประเทศชาติ และความกระตือรือร้นต่อความปรารถนาที่จะสร้างความดีงามให้เกิดขึ้น  ด้วยทุนทางสติปัญญาที่มีอยู่ สภาพร่างกายที่ยังแข็งแรง ทุนทางสังคม และด้วยประสบการณ์การเป็นนักบริหาร…

Read More

โครงการห้องเรียนภูมิปัญญาผู้นำ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2559 อาจารย์สุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิตและคณาจารย์ในภาควิชาผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง ได้นำคณะนักศึกษาร่วมโครงการห้องเรียนภูมิปัญญาผู้นำ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ประจำปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยนำนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อเรียนรู้ชุมชนต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสงคราม ได้แก่ ชุมชนแพรกหนามแดง ชุมชนแหลมใหญ่ ชุมชนบางจะเกร็ง ดอนหอยหลอด ชุมชนบางแก้ว และชุมชนมูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม เพื่อเรียนรู้สถานการณ์ของชุมชนและวิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จของชุมชน (ภาพกิจกรรมสามารถดูได้ใน Gallery)

Read More

นักศึกษาผู้นำฯ เอกธุรกิจ เข้าศึกษาดูงานธุรกิจรีไซเคิล วงศ์พานิช สาขาท่าทราย จังหวัดสมุทรสาคร

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ดร.อภิรัตน์ กังสดารพร ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ฟ้าลั่น กระสังข์ อาจารย์หลักสูตรผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง นำกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรี เข้าศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้และสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการดำเนินงานธุรกิจรีไซเคิล โดยเข้าศึกษาที่ธุรกิจวงศ์พานิช สาขาท่าทราย จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมพล วาสนาพิตรานนท์ เจ้าของธุรกิจ เป็นผู้บรรยายและนำคณะเข้าดูงานในด้านต่างๆ 

Read More

การประชุมร่วมโครงการธุรกิจเพื่อสังคม ร้านกาแฟ คอรัปชั่น "ฉัน" ไม่ขอรับ ระหว่างสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) กับวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

การทุจริตคอรัปชั่นถือเป็นปัญหาสำคัญระดับชาติที่มีความซับซ้อนและมีผลกระทบต่อชีวิตของคนในสังคมทุกระดับ ถึงแวลาแล้วที่คนรุ่นใหม่ที่มีการศึกษาและแสวงหาความโปร่งใส รับผิดชอบในหน้าที่และมีความยุติธรรม จะต้องลุกขึ้นรวมพลังกันต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบและร่วมกันเป็นกำลังสำคัญในการนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป จากแนวคิดดังกล่าวจึงนำมาสู่การหารือร่วมกันระหว่างสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) กับวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิตเพื่อจัดตั้งโครงการธุรกิจเพื่อสังคม ร้านการแฟ คอรัปชั่น "ฉัน" ไม่ขอรับ เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่งจัดตัั้งขึ้นจากความร่วมมือของ 4 องค์กรหลักได้แก่  สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) True Coffee ร้านกาแฟคนไทย ที่มีรูปแบบการบริหารอย่างเป็นระบบ มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเป็นฟันเฟืองการขับเคลื่อน องค์กรต่อต้านคอรัปชั่น

Read More